👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 3

Skapad 2021-09-16 12:14 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Träslöjd åk 3
Grundskola 3 – 4 Slöjd
Träslöjd åk 3 Skapa föremål med olika material och med olika verktyg.

Innehåll

Träslöjd åk 3

Syftet med undervisningen i i slöjd är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • Läsa och följa instruktioner, såväl muntliga som skriftliga.

 • Använda din kreativitet och därigenom kunna verkställa och avsluta ditt arbete.

 • Träna på att ta eget ansvar och arbeta självständigt.

 • Dokumentera och reflektera över ditt slöjdarbete.

 • Se slöjden som ett ämne och kunna kombinera dess möjligheter

Vi kommer i slöjden att arbeta med:

 • Materialens olika egenskaper och användningsområden

 • Hur olika verktyg, redskap och maskiner benämns och hur de används på ett säkert sätt

 • Slöjdarbetets olika delar: ideutveckling, överväganden, framställning och utvärdering

 • Att dokumentera slöjdarbetet i ord 

 • Att hämta inspiration från olika källor

 • Hur färg form och material påverkar slöjdföremålet 

 • Några former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

 • Skisser och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Du tränar i slöjden även din förmåga att:

 • Arbeta praktiskt och bli van med olika arbetsmetoder
 • Använda det du tidigare lärt dig och dina nya kunskaper i ditt skapande

 • Upptäcka och lösa problem

Avsnitt 2

Så här bedöms det

Eleverna arbetar mot kunskapskraven i årskurs 6. Bedömningsunderlaget är det eleven genomför, de diskussioner eleven deltar i, de planeringar och utvärderingar eleven genomför och det eleven skriver i sin loggbok under lektionerna. Bedömningen skall ta hänsyn till elevens:

 • förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, idé och genomförande till prestation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen.

 • förmågan att dra lärdom av erfarenhet och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang ingår också i bedömningsgrunden.

 • förmågan att ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten liksom självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen.

 • förmågan att välja och hantera olika redskap, verktyg, material och arbetsmetoder för att lösa problem och uppgifter samt förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra.

 • känsla för färg och form och andra estetiska värden, som kommer till uttryck under arbetet och i den färdiga produkten, skall också bedömas.

 • förmågan att bedöma det egna arbetet och se konsekvenserna av olika val ur exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt är också en grund för bedömningen

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav

>>>
.
>>>
>>>
>>>
>>>
Formgivning efter instruktion.
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/Verktyg och säkerhet.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Materialval, miljöaspekt och motivering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Kreativitet och utveckling av idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Reflektionsförmåga.
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Estetisk förmåga.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.