👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social/Emotionell

Skapad 2021-09-16 16:01 i Segersta Förskola Fristående förskolor
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet, ansvarstagande och förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Innehåll

 • Samlingar under den här perioden kommer att fokusera på att bygga en rutin som kommer följa barnen hela året. På samlingen tittar vi vilka barn och vuxna som är på Blomman idag, vi sätter upp bildschema över vad dagen kommer att innehålla och vi gör någon typ av gemensam aktivitet med fokus på socialt samspel, värdegrund eller känslor (ramsor, högläsning, dilemmasaga, massagesaga etc).

 

 • För att hjälpa barnen att hitta sin plats och skapa fungerande grupper i den fria leken har vi en aktivitetstavla där varje barn väljer vilken station de vill vara och leka på. Varje station har ett visst antal platser och barnen har en bild som de sätter upp vid den station de ska vara på. Innan barnen byter station städar de den station de lämnar. 

 

 • Tillsammans kommer vi arbeta med vilka regler som ska gälla på Blomman för att alla ska kunna känna sig trygga, glada och välkomna.

 

 • De böcker vi kommer att läsa under den här perioden kommer ha värdegrundsfokus så att vi kan prata om olika dilemman, situationer, känslor etc. 

 

 • Vi kommer att se vissa avsnitt av ur programserien Djuren på Djuris från UR för att se hur figurerna där lyckas lösa problem i vardagen.

 

 • Vi kommer att prata om och på olika sätt skapa utifrån temat känslor och det kommer att utmynna i digitala känsloböcker. 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18