👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Lingonet Rödhaken

Skapad 2021-09-16 18:21 i Rödhaken förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk planering. Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.

Innehåll

Vad är vårt mål med vår undervisning? Jo att få nyfikna barn som vill veta mer. Hur gör vi det? Jo genom samling, saga, uteupplevelser, lek och lärande situationer. Vilka verktyg använder vi? Vi är engagerade och vill mycket. Vi är lyhörda för våra barns intresse. Nyttjar böcker- både skönlitterära och faktaböcker, iPads med Ugglo, cd-sagor, sagolådor, flanosagor, dramatisering av böcker, boksamtal; detta för att möta böcker och sagor på olika sätt. 

 

Med ett medvetet arbetssätt utifrån vår årsplan tänker vi att språk (såsom språkförståelse, kommunikation, läs- och skrivutveckling, mm), matematisk utveckling (antal, räkneprinciper, räkneord mm) men även motorisk utveckling och balans i omsorg-lek-lärande är grundläggande och avgörande viktigt för varje barns utveckling. Avgörande viktig kunskap för framtiden är dels digitalisering och it-utveckling men även naturvetenskap som lägger en grund för hållbar utveckling och digital kompetens. 

 

Uttrycksformer som talat språk, TAKK, olika språk, sång, musik, drama, skapande, dans och musik ger barnen olika sätt att uttrycka sig. För att barnen ska känna sig unika och trygga med sig själva får gruppen och kamraterna mycket tid ihop för lärande i lek och samspel. Insikter och mig och om andra. Likaså glädje och insikt om att vi alla är lika men ändå olika. 

 

Grunden till barnens lärande är den omsorg, trygghet, bekräftelse, uppmuntran, rutiner och ramar som vi förmedlar. Att vi märker barns lycka, framsteg och utveckling är ett bevis på att vi har hittat undervisningsformer där våra barn på avdelningen får känna sig betydelsefulla men även att de kan, vet och behärskar färdigheter har befästa kunskaper och får aha-upplevelser och ser samband te x hur det kan fungera på olika sätt. På så sätt hoppas vi kunna ge varje barn sina unika behov tillgodosedda och bli rustade för livet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen, samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. I vår pedagogiska planering beskriver vi hur vi undervisar för att nå en god måluppfyllelse i vår barngrupp.

 

 

Leken 

 

 

Enligt Lpfö-18 ska lek ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Människor lär sig direkt i proportion till hur roligt de har. När vi har roligt lär vi oss utan att vi märker det. Vi lär oss bäst ju fler sinnen som är involverade. Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och vad de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Lek är ett sätt att förstå och leva sig in i omvärlden. 

 

Vi utmanar och stimulera alla barn samt tar tillvara deras behov och intressen: Vi vill att alla ska utveckla sin lekkompetens, att alla ska få känna tillhörighet till gruppen och ha roligt i leken tillsammans. Att barnen utvecklar sin sociala kompetens. Vi värnar om att leken prioriteras och inte avbryts. Det går att pausa i leken, leken kan fortsätta ute respektive inne då ev lekmaterial är flyttbart. Barnen får dels färdigt material så som leksaker, lekredskap att leka med, dels att leka utan färdigt material te x då de leker i skogen då fantasi och kreativitet tränas. Vi delar in barnen medvetet i mindre grupper för att prioritera leken, dels i olika konstellationer, dels i olika rum/miljöer ute och inne. 

 

 

Lärande undervisningsmiljö  

 

 

Vi som pedagoger är en del av barnens lärmiljö, en variant av stöttande/scaffolding i deras utveckling. Vårt mål är att barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, få känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Vi observerar barnens lek och är lyhörda för deras behov. 

 

 

Digital kompetens

 

 

 

Enligt Lpfö 18 ansvarar förskolan för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Vi ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­mentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.  

                                

 

Enligt Skolverket finns det fyra aspekter av digital kompetens vilket är dator, smart telefon, kamera och det fjärde är att använda program, appar och mjukvaror. Digitala verktyg behöver finnas och det är vi personal som avgör vid olika tillfällen. Digitalisering handlar inte om mer skärmtid utan att på ett medvetet sätt använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Barn och vuxna behöver utveckla ett ansvarsfullt sätt till när och hur man tar kort, frågar om lov innan man tar kort, publicerar det, visar upp det. Digitala verktyg kan utveckla möjligheter att ta in världen i förskolan, tex hur kvarteret, staden, Sverige, världen ser ut. Även att uppleva olika språk, ta tillvara flerspråkiga barns språk. Digitala verktyg kan ge möjlighet att skapa stämningar i förskolans miljö som tex mysiga, spännande eller inspirerande vid t3ex bygg och konstruktionslek, avkoppling. För att barnen ska få lära sig hur digitala verktyg fungerar och vad de kan göra med behöver de lära sig hur verktygen fungerar och vad man kan göra med det. De digitala verktygen ger barnen möjligheter att själva skapa något som hade varit svårt att göra utan digitala verktyg så som film, fotocollage. Vi diskuterar i arbetslaget; vad är digitalisering för oss, hur vi kan arbeta än mer med barnen i deras utbildning för att rusta dem inför framtiden. Barnen ska få möjlighet att utforska och använda ipaden för att för att dokumentera och te x ta kort och filma men även skapa och göra egen film eller saga så att barnen känner att de får kunskap om ipaden som möjligt verktyg

 

 

 

Varje avdelning har tillgång till dator, lärplattor och smartphone med koppling till internet. De digitala enheterna används som ett pedagogiskt material med appar för barnen och som ett verktyg för pedagogerna när de dokumenterar utbildningen. Pedagoger har möjlighet att använda enheterna för att söka efter information på olika sätt, själva och tillsammans med barnen. Enheterna används till att producera böcker, bildspel, film, musik osv. tillsammans med barnen. De kan även användas som tillägg i den pedagogiska miljön, genom att t ex projicera bild/film på väggen med hjälp av projektor. 

 

 

Utveckling och lärande 

 

 

Vi skapar tillfällen och erbjuder lek genom att tex ställa fram material, möblerar om, delar in i grupper i olika rum och miljöer. Förmiddag är en grupp ute, en inne. Inne kan vi dela gruppen ytterligare i två lekgrupper. Vi är lyhörda, tar hänsyn till vilka som kompletterar varandra och vi provar nya konstellationer. Barnen uppmuntras att leka själv och tillsammans med några kompisar men även många tillsammans i styrd regellek. Rollek låter barnen träna sin fantasi men även ledarskap och delaktighet och vi uppmuntrarbarnen att stanna kvar i leken. Vi har samling varje dag och aktiviteter före och efter lunch i våra olika grupper. 

 

 

Språk, kommunikation och samspel 

 

 

Enligt Lpfö: Barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier inom digital kompetens samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. De som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 

 

Matematik 

 

 

Enligt Lpfö-18 ska barnen utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen: Vid måltiderna, vid av- och påklädning, i tur och ordning. I lek såväl ute som inne då barnen får uppleva och undersöka olika matematiska begrepp, tex hur många, långt, stor, liten, snabb mm. I sig själv och i jämförelse med varandra. Barnen ställs inför problem – hur ska vi lösa dem? I samling räknar vi på olika sätt; antal barn, framlänges, baklänges, benämner ordningstal. Vid byggnationer med olika material som lego, klossar, plus-plus övar barnen konstruktion, strategier, hållbara lösningar. Likaså vid skapande moment där bl a avbildning tränas i form av skala, storlek. 

 

 

Naturvetenskap och teknik 

 

 

Vårt mål under året är att barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

 

Barnen har varje dag två pass ute på någon av våra gårdar. Vi är ute i alla väder och följer årstidsväxlingarna på ett konkret sätt eftersom skogen på vår gård ändrar karaktär tex i form av löv som faller, svampar och bär växer och vissnar men även djur som finns i skogen som vi ser på nära håll så som i ser fåglar som bygger bon, får ungar och som sedan lämnar boet. Vi planerar att plantera frön, som blir blommor som växer och sedan vissnar. På vintern matar vi fåglarna så de ska klara sig över vintern. Barnen möter teknik i form av vardagsteknik tex hur gör man för att öppna en kaviartub, hur gör man när man tvättar, hur kan man använda en ipad?

 

 

Skapande 

 

 

Vårt mål under året är att utveckla barnens skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vi skapar rekvisita med och till barnen i for av sagolådor, teater-material och flanosagor. Allt för att gynna barnens språkutveckling. Vi arbetar med barnlitteratur som tema där vi kopplat ihop temat med våra olika områden på unikum; språk, skapande, matematik, natur-teknik. Detta synliggör vi genom planeringar och dokumentation i unikum. 

 

 

Kropp, hälsa, integritet

 

 

Vårt mål är att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi har aktiviteter så som mini-röris, och barn-yoga och avslappning. Vi har ett rum, mysan, röda soffan, där man kan ligga och lyssna på saga och ta det lugnt för att pausa och återhämta sig.