👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Nyfiken 2021/2022

Skapad 2021-09-17 10:18 i Äventyret ULNA Förskolor
Förskola
Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. I mallen beskrivs huvudmannens mål. Rektor formulerar förskolans prioriterade mål och tillsammans med SKA-representanterna skrivs syfte, målkriterier och metod. Tema/projekt utgör metoden för att nå såväl de prioriterade målen som övriga delar av läroplanen Utvärdering enligt följande: - Huvudmannens och enhetens mål utvärderas i december och april. - Månadsavstämning sker ihop med SKA representanter och rektor. - Veckoreflektion sker i arbetslagen utifrån enhetens mål

Innehåll

 

Huvudmannens MÅL: LIKVÄRDIG UNDERVISNING

Syfte: Oavsett ort, enhet eller arbetslag skall alla barn erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. (Lpfö 18 sid 6)

 

Undervisningen påverkas av pedagogernas förhållnings- /arbetssätt och förskolans miljöer

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings-/arbetssätt ska gynna ett hållbart lärande. Hållbart lärande innebär att barnen behöver få erfara samma ämnesområde på flera olika sätt. Genom att låta barnen möta ämnesområdets centrala delar på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer och genom olika arbetssätt utvecklas deras sätt att förstå områdets olika aspekter. Pedagogerna ska vara medaktiva, lyhörda och nyfikna i barnens lärande och utforskande lek. Pedagogernas förhållningssätt präglas av en tro på det kompetenta barnet.

Målen når vi genom att:
•Ge barnen variation i undervisning och material 

• Se till varje barn och deras behov

• Dela gruppen

• Använda oss av projekt knacka på

•Använda TAKK och bildstöd

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar. Det innebär att den ska vara tillgänglig och tydlig för alla barn och inbjuda till nyfikenhet och samspel med andra samt väcka barnens lust att utforska och lära.

Målen når vi genom att:

• Ändra miljön efter barnens intresse

•Ser över miljöerna kontinuerligt som lockar barnen till nyfikenhet.

•Tillgängligt för barnen

Förskolans MÅL: Barns delaktighet och inflytande

Syfte: Oavsett avdelning på Äventyrets förskola skall alla barn ges förutsättningar att ha inflytande över, och vara delaktiga i sin vardag på förskolan.

 

Alla barnen på Äventyrets förskola ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, samt upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld genom att ha inflytande över, och vara delaktiga i miljön på förskolan (Lpfö18, sid. 13-14).

Barns delaktighet och inflytande påverkas av pedagogernas förhållnings - / arbetssätt.

 

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar och barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över utformandet av tillgängliga och tillåtande lärmiljöer. Barnen på Äventyrets förskola ska erbjudas en mångfald av okodat material för att fritt konstruera, skapa och utforska. De ska möta på pedagoger som är lyhörda, flexibla och är inlyssnande och härvarande.

 

Målen når vi genom att:

• I så stor utsträckning som möjligt ge barnen egna valmöjligheter  i vardagen samt över ex material och i vilka rum de vill vara i.

•Lyssna på barnen och vara härvarande pedagoger för att kunna fånga och ta tillvara på barnens intresse och väva in in i projekt

• Vi ser till att erbjuda olika material från ex skogen och återvinning.

• Använda TAKK och bildstöd  

Reflektionsfrågor till veckoreflektionen som sker på UNIKUM: (klistra in nedanstående frågor i reflektionsverktyget och svara på dem tillsammans i arbetslaget.

• Vilket målområde hade undervisningen? Vad ville vi att barnen skulle lära sig, förmå och förstå?

• Hur organiserades och genomfördes undervisningen?

• Vad visade barnen intresse för? Hur agerade de?

• Vilka frågor, hypoteser och tankar förmedlade barnen?

• Vilka lärprocesser och förändrat kunnande ser vi hos barnen?

• Vad visade barnen att de vill lära sig mer om?

• På vilket sätt gör vi barnen delaktiga i lärprocesserna? Hur återkopplar vi/ger vi tillbaka till barnen?

• Hur utmanar/går vi vidare och stöttar barnen i att hålla ”den röda tråden” utifrån målområde?

• Koppling till vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Lpfö.

 

Tankar att fundera kring efter undervisningen: (används vid den egna reflektionen efter undervisningssituationen)

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

• Vilka observationer gjordes vad gäller barns delaktighet och vad uttryckte barnen både verbalt och fysiskt.

• Hur går du vidare utifrån undervisningen? Hur kan du vidareutveckla den så att barnen ges utmaningar och förutsättningar att få veta och lära sig mer om det de visat intresse för.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18