👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den gröna världen är full av möjligheter

Skapad 2021-09-20 13:24 i Regnbågens förskola Hofors
Förskola
Kan jag vara vem jag vill vart jag vill? Fantisera, skapa, producera, bearbeta och dramatisera i sagornas värld.

Innehåll

 

Syfte - bärande idéer

Innehåll

Rubrik:

"Den gröna världen är full av möjligheter" är baserad på projektet kring skapande i greenscreen och att barnen går på avdelning Grön. Här är allt möjligt!

Syfte:

Denna planering är en fortsättning av projektarbetet "Vägar till språk" med inriktning på kommunikationssätt och uttryckssätt. Vi vill erbjuda barnen en kreativ miljö där de i samspel med varandra skapar, producerar och dramatiserar tillsammans. Vi ska utveckla arbetet med greenscreen, användning av digitala verktyg, skapande, demokrati, drama samt samarbete mellan barnen i olika gruppkonstellationer.

 

Digitala verktyg:

"Digitala medier är olika plattformar och verktyg som kan användas för kommunikation och skapande".

 

Frågeställning: På vilket sätt gynnar användandet av digitala verktyg barnens lärande?

 

Mål

Arbetsplanens mål

Digitalisering- Skapa digitalt. Få kunskap kring de digitala möjligheterna där barnen kan skapa egna världar.

Systematiskt kvalitetsarbete- Alla projekttillfällen dokumenteras och läggs ut som lärloggar i Unikum. Reflektion och analys ska ske kontinuerligt.. 

Den reviderade läroplanen - Plan mot diskriminering och kränkande behandling- Skapa relationer, Samarbete och samspel, demokrati, respekt, kompromissa, konflikthantering, lyssna och kommunicera, bearbeta känslor och upplevelser. 

 

Avdelningens egna mål

Utveckla barnens intresse och kunskap att arbeta digitalt.

Få möjlighet att tänka källkritiskt. (Allt vi ser är inte alltid verkligt)

Samarbete- bygga relationer genom gemensamt skapande, kreativitet och fantasi.

Inspireras av varandra. 

De 100 språken.

 

Lpfö-18

  • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
  • Fantasi och föreställningsförmåga.
  • Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
  • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Hållbar utveckling, Social hållbarhet:

 

 

 Barnens intressen och initiativ

Reflektion tillsammans med barnen. Arbeta med mindre grupper där barnens intressen styr innehållet. Skapa handling, rekvisita, bakgrunder, samla fakta tillsammans med barnen. 

 

Förhållningssätt

Introduktion på ett lekfullt sätt. Barnen ska bli bekanta med att arbeta med/i greenscreen innan fördjupning sker. Reflektion tillsammans med barnen för vidare planering av innehåll. Ställa frågor till barnen. Arbeta med mindre grupper efter intresse av innehåll.

 

Utvärdering

Hur vi har arbetat mot de uppsatta målen, kvalitetsarbetet.

Synliggöra lärandet, undervisningsformer/tillvägagångssätt.

 

Genomförande

Vi startar med lekfull introduktion av att arbeta med greenscreen och att vara aktörer. Dramatisera och låtsas. Se sig själv i nya miljöer.

När barnens förståelse kring arbetet med greenscreen har utvecklas kommer de få planera sitt innehåll. Bilda samarbetsgrupp, planera innehåll, genomförande, skapande, söka fakta, producera, presentera, reflektera. 

 

Dokumentation

Alla projekttillfälen dokumenteras och läggs ut som lärloggar i unikum. Varje enskilt barn får lärloggarna inlagda i sin mapp. Reflektera projektillfället med barnen innan man går vidare. Synliggöra barnens skapande i reflektion. Barnen får följa sin process.