👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi HT21

Skapad 2021-09-20 13:20 i Kyrkskolan Borlänge
Grundskola 4 Kemi
Under hösten kommer vi att lära oss om grundläggande kemi och hur laborationer går till. Detta gör vi med hjälp av Boken om Fysik & Kemi samt NTA-lådan Kemiförsök.

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp på ett enkelt sätt och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och deras kemiska tecken.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • genomföra enklare laborationer efter givna instruktioner.
 • planera egna säkra och enkla laborationer.
 • ge exempel på hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • berätta vad vanliga farosymboler betyder och var i hemmet du kan hitta dem.

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar och laborationer i grupp
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning av text och instuderingsfrågor
 • Filmvisning med efterföljande diskussion

 

 Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Du kommer också att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper vid en muntligt laborativt slutuppgift.
Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor genom att skriva enkla rapporter på laborationer.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6