👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den moderna litteraturen: Dystopier

Skapad 2021-09-20 13:45 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska
I det här området kommer du att få läsa, analysera och tolka delar av den dystopiska litteraturen samt undersöka den moderna litteraturen som som genren är en del av. Därtill kommer du att få delta i läscirklar och träna dig på att föra anteckningar som du sedan kan använda som källor i den avslutande skrivuppgiften.

Innehåll

Lärandemål för området

Utöka dina kunskaper om litterära begrepp och hur de används för att kommunicera om litteratur. 

Öva på att läsa, analysera och tolka texter med utgångspunkt i en genre.

Förstå utvecklingen av litteratur utifrån hur samhället har förändrats.

Delta i en läscirkel och föra anteckningar. 

Öva på att skriva med referenser/källor och referenssystem kopplat till en given kommunikationssituation.Här finns en länk till tidsplan för området. I kursteamet hittar du lektionsloggen med arbetsgång och instruktioner, material och uppgifter.

Uppgifter

 • Efter parrespons

 • Utkast 2: Lämna in för lärarkommentar

 • Skriv formellt som en jurist

 • Utkast: Hur skildras samhället i dystopisk litteratur?

 • Utredande uppsats

 • Litteraturgenomgång

 • Exit ticket 1: dystopier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E

Matriser

Sve
Den moderna litteraturen: dystopier SVESVE02

Ej visat/ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Mål: Litterära begrepp
Självtest Läsa, analysera och tolka dystopisk litteratur
Mål: Förstå utvecklingen av litteratur utifrån hur samhället har förändrats
Delta i föreläsning och föra anteckningar Exit ticket Förbereda och delta i läscirkel
Mål: Samla och sovra källor utifrån en frågeställning
Förbereda och delta i läscirkel Skriva en litteraturöversikt
Mål: Skriva en utredande uppsats
Språk och stil Innehåll Källhantering Disposition Sammanhang
Mål: Delta i parrespons och förbättra texten utifrån responsen.
Läsa och ge respons på en annan text Utifrån responsen förbättra egen text.