👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2021-09-20 15:07 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
I år 4 ska vi läsa, skriva, lyssna och samtala tillsammans.
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva."

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • urskilja språkliga strukturer.
 • skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska du:

 • få flyt i din läsning
 • få läslust och läsförståelse
 • kunna koppla texter till dina egna erfarenheter
 • kunna skriva en egen text
 • kunna använda stor bokstav, mellanrum mellan orden, punkt och frågetecken.
 • kunna stava vanliga ljudenliga ord
 • kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • kunna framföra en åsikt

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning: Du visar att du kan

 • Läsa med flyt
 • Visar att du förstår texten
 • Kopplar texten till egna upplevelser
 • Skriva en text som någon annan kan läsa och förstå
 • Använda stor bokstav, mellanrum mellan orden, punkt och frågetecken
 • Stava vanliga ljudenliga ord
 • Förstå en instruktion
 • Framföra en egen åsikt

Detta visar du genom:

 • Högläsning
 • Samtal om texter
 • Skrivande
 • Att följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • Samtal och argumentation 

Undervisning och arbetsformer

Läsningen har kommit igång ordentligt och vi ska läsa och skriva mycket tillsammans. Vi har många böcker att läsa och mycket att kommunicera om i tal och skrift. Vi tar hjälp av skolbibliotek. 

Du ska få arbeta med skönlitteratur och med andra elevnära texter. Du läser och skriver tillsammans med klasskamrater, diskuterar och argumenterar. Du kommer regelbundet att låna böcker på skolans bibliotek. Böckerna läser du vid flertal tillfällen i undervisningen. Vi arbetar på djupet med texter för att arbeta upp din läsförståelse och skapa läslust. Vi använder oss av olika strategier för att öka på din läsförståelse. Vi arbetar både enskilt, i par och tillsammans i grupp för att bedöma och se det som gjorts bra och vad som kan förbättras.

Du ska få träna på att skriva olika slags genre texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6