👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans aktionsforskning Ht-21

Skapad 2021-09-20 15:13 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Vitsippan ht -21

Innehåll

Vart ska vi?

Vi kommer utgår från följande läroplansmål:

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar för att skapa förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö18)

 

Vad vill vi förändra/ förbättra?

• Vi vill utforska med barnen vad vatten är och finns samt var det kommer ifrån? Detta kommer vi att göra genom att vi får besök av droppen som ger oss olika uppdrag samt får lov att följa med barnen hem där barn och vårdnadshavare får en delaktighet i vår undervisning.

 

Aktionsforskningsfråga ( Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Vad vet och kan vi om vatten?

 

Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Hur har barnens kunskap och erfarande förändrats kring vatten?

 

Hur gör vi? 

Process

Vi lyssnar in barnens tankar och funderingar och samtalar kring vatten.

Barnen kommer att få ta med sig droppen hem och  tillsammans med vårdnadshavare forska vad för vatten som finns i deras närhet. Vi kommer att erbjuda familjerna experiment kopplat till vatten som följer med droppen hem till barnen.

 Vi kommer att skapa ett tema-rum där all dokumentation kommer att finnas.

 

Planera och motivera aktionerna

Barnen kommer att få olika uppdrag från Droppen som har med vatten att göra.

Vårt mål försöka att göra besök på olika platser med vatten.

 

Resonera kring valda verktyg i processen.

Vi kommer besöka olika vatten platser. Vi kommer att läsa böcker kring vatten. Vi kommer att skapa med vatten. Vi kommer att söka information tillsammans med barnen. vi kommer att se film kring det vi vill utforska. vi kommer att experimentera tillsammans med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.