👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkullen, undervisningsplan Igelkotten HT21

Skapad 2021-09-20 15:31 i 014541 Förskolan Barnkullen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

 1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 Vi arbetar med tema Hållbar utveckling med huvudmål att "Grundlägga ett demokratiskt förhållningssätt till sin omvärld och att skapa ett intresse för natur och miljö."

Språk: Barnen har en fördjupad kunskap i olika begrepp som är kopplat till vårt projekt. I vårt arbete utgår vi  från barnens intresse och erfarenheter, pedagogisk  dokumentation och strävar efter att barnen ska skapa förståelse  att hållbar utveckling handlar om att barnen känner att de är viktiga och att det  de gör i relation till andra människor har betydelse.

 1. Naturvetenskapliga verb ska uppmärksammas i samband med läslyftet
 2. Utveckla nyanserad talspråk
 3. Utveckla förmågan berätta och återberätta
 4. Utveckla intresse för skriftspråk igenom konkret material
 5. TAKK  och Polyglott som ett stöd i kommunikation

 

 Delaktighet och inflyttande: Att alla barn ska ha inflyttande i verksamheten och ska kunna påverka sin vardag.

 Pedagoger ska  ge barn förutsättningar att skapa en förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling som ekonomisk, social, miljömässig. Att barnen ska lära sig samspela och kommunicera med varandra på ett lyhört sätt och skapar förståelse  om sin omvärld. Barnkonvention är grunden för arbetet.

1.Samspela med varandra på ett lyhörd sätt

 1. Utveckla empati och ansvarstagande
 2. Utveckla självständighet och förståelse om sin omvärld
 3. Barns förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter

 

 

 

Matematik: Att barnen utvecklar förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 1. Utveckla arbete med digitalisering, till ex kuben, att barn ska kunna dokumentera själva
 2. Att barnen ska lära sig att resonera och hitta på problemlösningar
 3. Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper som storlek ,form, mönster.
 4. Förstå antal principen i räknesättet upp till tio

 

 

Måltidspedagogik -barnen har visat ett stort intresse och vill gärna fortsätta med måltidspedagogik

 1. Hälsovanor, äta nyttigt
 2. Bordsikt
 3. Kompost

 

Naturkunskap och teknik

 1. Använda enkel teknik i vardagen
 2. Få kunskap om skandinaviska djuren utifrån projekt bok "Igelkotten klarar sig själv"
 3. Kännedom om skogen, växter och djur
 4. Hållbar förhållningssätt till naturen

 

Fysisk aktivitet: Rörelseförmåga i olika sammanhang , till exempel gemensamma aktiviteter ute på gården för alla barn på förskolan. Arbeta mer aktiv i naturmiljö, till exempel ute i skogen med fysiska aktiviteter och lek.

 1. Lekparker i närområden med olika klättreställningar
 2. Skogen som arena för balans och rörelse
 3. Idrottslekis för blivande sexåringar
 4. Idrottsplatser med sportredskap, aktiviteter
 5. Dans och rörelse på avdelningen och lekhallen

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

 <https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan>

 

 ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Från <https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

 

 3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 •  

 Vi arbetar aktiv med att hålla  vår utemiljö ren, att inte kasta skräp på gården. En dag i veckan går vi till skogen och arbetar i skogsmiljö med olika diskussionsfrågor och praktiskt arbete med naturmaterial. Vi har en bestämd plats där vi samlas och sjunger, läser böcker och leker olika lekar. I skogen samlar vi skräp och undersöker vilket skräp finns, hur den ska sorteras och slängas. Samt plockar vi naturmaterial och arbetar med det på förskolan.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 •  område säkerhet -giftfri förskola, trygghet, personalens tillgänglighet
 • Område tillgänglighet, flexibelt och variationsrikt -allt ska vara synligt för barnen, tillräcklig mängd, meningsfullhet, motiverad att vara delaktig, utmanande för självständighet och fantasifull lek, mångfald av material, vilket berikar deras utforskande och lek, samt språk-handlingsutrymme, miljö kan förändras utifrån barnens förutsättningar
 • Område hållbarhet- vi lär oss att ta hand om vår material, miljö, visa omsorg till miljö/ naturen , omtanke, sortering
 • Område strukturerat och estetiskt- balans för alla sinnen, var sak har sin plats, mängd, funktion, visuellt begripligt, orienteringsbar, harmonisk
 • Område utforskningsbar och experimentellt-barn har möjlighet att utforska själva
 • Område normkreativt- ett jämställt förhållningssätt, toleransinriktad, interkulturellt förhållningssätt, likabehandling
 • Område mötesplatser (språk/litteratur, dokumentation ,rollek och tematiska rum; nta &digitalisering; rörelse, teater, drama och lek; matematik)- handlingsfrihet
 • Förbindelser- material skapar en relation till världen utanför, till barns intresse, hemmet, samhället och världen, naturen

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 Vårt förhållningssätt kommer att vara lyssnande och nyfiket. Vi ska fånga upp vad som intresserar barnen för att sedan planera och utföra undervisningen kring detta. All undervisning både pedagogiska (didaktiska) och omsorgdelen inkluderar vi i vårt temaprojektarbetet. Undervisnings mål att se barnens förändrat kunnande igenom att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål .Undervisning kan vara både planerat och spontant och leda till utveckling och lärande hos barnen.

 

Vi använder nyanserat språk, benämner, använder synonymer för att berika barnens ordförråd. Vi använder ord och nya begrepp som förekommer under temaarbetet.

Alla pedagoger är bra lyhörda förebilder för barnen. Vi pratar med barnen med "varmt" kroppsspråk. Vi visar att vi tar hand om varandra , kommunicerar på ett ömsesidigt sätt och hjälper varandra i alla förekommande situationer under dagen.

Vi har alltid barnen i fokus, utgår från deras behov och intresse. Vi ställer öppna frågor och hjälper barnen att komma till tals, att våga uttrycka sina tankar och åsikter. Vi använder TAKK som stöd.

Pedagogens förhållningssätt är medforskande och medlekande, alla barn ska känna sig trygga i pedagogernas närhet.

Pedagoger hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt, ge de alternativ hur en konflikt kan lösas. Att man måste lyssna, visa empati för att förstå andras perspektiv . Vi förklarar vad kan man göra istället, om man slår, sparkas eller talar på ett otrevligt sätt.

Vi lär barnen att ta hand om material och leksaker i verksamheten, att barnen  lär sig att ta ansvar om sina handlingar och ta hand om sina saker, kläder, skor och leksaker.

Pedagoger strävar efter att barnen känner att de och deras vardagliga val är viktiga. Och att det  de gör i relation till andra människor och sin omvärld har stor  betydelse.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Grund tema är Hållbar utveckling. Vi arbetar aktiv utifrån barnens intresse och planerade aktiviteter som är kopplat till vårt projekt. Denna terminen har vi bokprojekt utifrån boken "Igelkotten klarar sig själv" av Ulf Stark.

 

 Planeringen skrivs varje vecka utifrån observationer och dokumentationer.

Utforskande arbetssätt, reflektioner  tillsammans med barnen är utgångspunkt för aktivistens planering. Barnen ska få möjligheter att prova på upprepande gånger, fördjupa sig i det vi gör , reflektera och komma f

Organiserad högläsning 

Tematiska samlingar med konkret material

Skogsbesök

UR filmer, digitala verktyg, polyglott

Skapande, använda återvinnings- naturmaterial

Fysiska aktiviteter ute och i lekhallen

Måltidspedagogik

Skapa olika mötesplatser för undervisning i smågrupper, alla barn ska få möjlighet att komma till tals

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Observera Barnens förändrande kunnande

 Observera barnens Intresse och nyfikenhet

Arbeta aktiv  med Språkutveckling hos barnen

 Film/foto av barnens görande, vi reflekterar med barnen på vad som hänt under undervisande tillfällen. Vi börjar varje grupparbete  (i smågrupper) utifrån koppling och dokumentation från föregående aktivitet. Alla pedagoger ska kunna arbeta POB.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Varje pedagog ansvarar för dokumentation i sin grupp om barnens förändrande kunnande, att observera, skriva eller spela in barnens reflektioner, reflektera tillsammans med barnen.

Pedagoger tar ansvar för att dokumentera de både planerade och spontana aktiviteter och göra medvetna val.

Pedagoger väljer ut och reflekterar tillsammans med varandra om  hur lärandeprocessen utvecklas och utifrån det planerar vi aktiviteter för barngruppen, små grupper eller individuellt

Vi pedagoger behöver fördjupa våra kunskaper i TAKK, hur ska man arbeta aktiv med fysiska aktiviteter, måltidpedagogik som främjar barnen hälsosamma livs vanor.

 

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Mer böcker som handlar om natur, djur och skogen.

Både vuxna och barn behöver mer kunskaper kring det.