👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2021-09-20 15:35 i Fredriksbergsskolan Linköping
Vi kommer arbeta med: - Problemlösning - Decimaltal - Bråk - Geometri
Grundskola 6 Matematik
Till och med januari kommer vi arbeta med matteboken Matteborgen 6A. De som behöver extra utmaning arbetar också med material hämtade ur lite svårare böcker. Vi arbetar också med andra saker då och då, enskilt, i par, smågrupper eller tillsammans. Kapitlen i Matteborgen 6A heter: Decimaltal, Procent och sannolikhet Geometri, Koordinatsystem och lägesmått, Algebra.

Innehåll

Mål:

När du har arbetat med kapitlet Decimaltal ska du:

- kunna förstå vad som menas med ett decimaltal
- kunna storleksordna decimaltal
- kunna multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli
- kunna räkna med decimaltal

När du har arbetat med kapitlet Procent och sannolikhet ska du:

- kunna räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
- kunna räkna ut rabatten på en vara
- kunna växla mellan bråkform
- kunna förklara vad som menas med sannolikhet
- kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

När du har arbetat med kapitlet Geometri ska du:

- kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
- kunna räkna ut arean på rektanglar, kvadrater och trianglar
- kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm² dm² m²  
- kunna förstå och använda begreppen bas och höjd
- kunna benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
- kunna förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

När du har arbetat med kapitlet Koordinatsystem och lägesmått ska du:

- kunna beskriva vad ett koordinatsystem är
- kunna avläsa och skriva koordinater för punkter
- kunna rita koordinatsystem och sätta ut punkter
- kunna läsa av och rita diagram med proportionella samband
- kunna lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

När du har arbetat med kapitlet Algebra ska du:

- kunna veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
- kunna förstå och skriva algebraiska uttryck
- kunna veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
- kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

Utöver detta ska du även:

- känna till och kunna använda dig av olika metoder och strategier vid problemlösning

 

Du visar vad du kan genom:

- att visa dig aktiv på genomgångar.
- att visa vad du kan under det dagliga arbetet med matematik.
- att visa vad du kan på diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6