👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Glimten Ht-21

Skapad 2021-09-20 16:53 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Hur kan vi pedagoger stimulera barnens språkutveckling genom vår delaktighet i leken och utveckla barnens samspel?

Innehåll

Vart ska vi?

Vi vill att barnen utvecklar ett samspel mellan varandra och skapar lekrelationer. Det genom att vi pedagoger är delaktiga och hjälper barnen att skapa flera olika kontakter i barngruppen och möjliggör att de utvecklar sin lek.

Vi vill även att barnen får uppleva olika uttrycksformer i undervisningen för att möjliggöra att de stimuleras att utveckla sitt språk. Det genom att vi planerar att sjunga, lyssna på ljud, rörelse, gestalta och skapa utifrån planerade områden som bornholmsmodellen, barnkonventionen och babblarna. 

Hur gör vi?

Vi har gjort en veckoplanering för att skapa fasta rutiner och en bra struktur för avdelningen. Den visar tydligt vad som sker under dagen och under veckan. I veckoplaneringen står vilken pedagog som utför undervisningen för att möjliggöra att undervisningen blir av. Språkutveckling vill vi arbeta mycket med för att gynna samspelet och möjliggöra barnens språkanvändning i leken.

En återkommande aktion blir att dela upp barnen i tre grupper och utföra språkliga undervisningar utefter barnens olika utvecklingsnivåer. Bornholmsmodellen med dess förbestämda struktur och språklekar med Babblarna.

En rutin/aktion som vi vill arbeta fram är att under vilan undervisar och stimulerar tidig personal de barn som inte sover. Här läggs fokus på att vara delaktig i barnens lek och utföra spontan och planerad undervisning. 

En aktion blir också att utnyttja tiden på eftermiddagarna till undervisning för att stimulera barnens språkutveckling. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18