👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan och hans vänner

Skapad 2021-09-20 17:24 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Vi kommer att arbeta med Grodan och hans vänner med fokus på språk.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har märkt att barnen tycker om att delta i sång- och rörelseaktiviteter och uppskattade när vi personal under förra temat klädde ut oss till mamma Mu och Kråkan.

Mål

Eget formulerat mål

Vi tänker att vi med hjälp av Grodan och hans vänner tar vara på barnens intressen för stunden och spinner vidare på det. Vi vill ge språkutvecklande utmaningar till deras visade intresse med hjälp av vårt tema. Vi kommer även att väva in temat tillsammans med plan mot kränkande behandling, då vi även kommer att arbeta med känslor, vänskap, turtagning mm

Läroplanens mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar.

Barnens erfarenheter 

En del av barnen, som gått hos oss innan, har erfarenheter av sångsamlingar och tecken som stöd. Några av barnen var med i midsomras och dansade och sjöng om små grodorna, vilket var uppskattat. En del barn har mött figurerna i barnböcker vi lånat från biblioteket och även några har sett barnprogrammet Grodan och hans vänner. 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att använda ipad, filmsnuttar, böcker, sagor, ramsor och sånger om Grodan och hans vänner för att ge förutsättningar för barnens språkutveckling. Vi kommer även att dramatisera Grodan och hans vänner-figurerna.

Vi kommer att knyta ihop temat med våra skogsutflykter.

Vi kommer även ta vara på barnens intressen för stunden och spinna vidare på det och ge språkutvecklande utmaningar.

Vi kommer att erbjuda barnen olika skapande aktiviteter som är kopplat till temat. 

På samlingen innan lunch kommer vi att använda oss av sånger/flanosagor/magiska kvarnen/sagolådor som knyter an till temat, ha rörelse/dans mm. 

Vi kommer att använda oss av tecken som stöd i sånger, ramsor, sånglekar mm.

Hur målet ska utvärderas

Genom att observera barnen och att dokumentera språkliga framsteg, bland annat  i samband med blöjbyte och de bilder vi kommer att sätta upp där. Dessutom tänker vi använda oss av "flygande mattan" tillsammans med ett och ett av barnen i vår för att de ska vara delaktiga i utvärderingen om olika aktiviteter som de varit med på under tema-arbetet.

Teoretisk bakgrund

Ett temainriktat arbetssätt ger utrymme att integrera olika innehåll och delar. När ett tema pågår bör det genomsyra hela verksamheten och inte begränsas till en bestämd dag, tid eller plats menar Pramling Samuelsson & Sheridan. Lärandet sker genom att barnen får möjlighet att bearbeta temats innehåll i leken, skapandet och i vardagliga sammanhang menar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999).

Persson, A och Wiklund, L. (2007) Skriver i Hur långt är ett äppelskal ? om hur temaarbetet har sett ut genom tiderna och hur det ser ut idag. I ett temaarbete ska grunden vara barnens intresse och tidigare kunskaper, samt att man som pedagog ska ta tillvara på barnens nyfikenhet och utforskandet av sin omvärld. Erfarenhet utgör grunden för ny kunskap, vilket man ska ta tillvara på.

Johansson, (2011)  lyfter vikten av att kunna delta i samhället, uttrycka sina tankar, åsikter och få möjlighet att påverka. Språket är ett centralt redskap för att samspela med andra och skapa mening i sin värld.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera vad vi gör via lärloggarna på Unikum och på väggarna på avdelningen och vi strävar efter att få barnen delaktiga.

Samverkan med vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare kommer att ske kontinuerligt vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi lägger även information på Unikum via lärloggarna, via hembrev och bild-dokumentation på avdelningarnas väggar.

Referenser

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan - Lärandets grogrund (1999)

Persson, A och Wiklund, L - Hur långt är ett äppelskal? (2007)

Johansson - I möten för lärande. (2011)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18