👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Årsta 3 Förskolor förskolan Glavsfjorden avdelning Sjön 2021

Skapad 2021-09-21 09:22 i 141621 Förskolan Glavsfjorden Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

 

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 • Introduktionsplan (juni-september)
 • Utbildningsplan (oktober-december)
 • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Introduktion i förskolan

Att börja på förskolan brukar ofta för ett litet barn vara roligt, spännande och lite omtumlande.
Många intressanta möten och tillitsfulla relationer skapas med andra barn och pedagoger i en ny miljö.
Introduktionen sker i dialog och samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare utifrån barnets behov, tidigare erfarenheter och förutsättningar.

 

Under introduktionsperioden kommer vi att arbeta utifrån följande mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

klara på/avklädning, toalettbesök, måltidsituationer
ha kunskap och ta fram och tillbaka pedagogiskt materialet, skapa en positiv självbild, skapa förutsättningar för ett in-lyssnande förhållningssätt där varje barn ska känna sig trygga och tilltro till sin egen förmåga.

Målet når vi genom att:

·       Pedagoger ska vara positiva förebilder

·       Pedagoger ska vara lyhörda och stödjande (utifrån barns behov och utveckling)

·       Guidebilder

·       Teckenstöd/Bildstöd

 

·       Namnkort med känslofigurer

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

Utrycka sin åsikt, tankar, förmedla sina önskningar, diskutera hur, vad, varför, turtagning,
beskriva känslor och situationer,  hålla i röda tråden i en berättelse,   

Målet når vi genom att:

·       Sommaruppgiften där barnen får berätta och beskriva sin favoritbok.

·       Polyglutt där alla barnen har möjlighet att välja böckerna som vi läser

·       Boksamtal

·       Dela in barnen i mindre grupper

·       Normkritiskt förhållningssätt där vi tänker på hur vi kommunicerar med barnen.

 

·       Ställa öppna frågor

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
bygga/skapa/konstruera utifrån fantasi, instruktioner, kunskap, bilder,
erfarenhet om olika material,  


Målet når vi genom att:

·       Material ska finnas tillgängligt för barnen

·       Material ska introduceras i små grupper

·       Ta tillvara varandras styrkor, kunskaper, erfarenheter

 

·       Arbeta i smågrupper

  

 
 
 
 •  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Introduktionsplan för avdelningen Sjön på förskolan Glavsfjorden

 

 • Såhär ser vår introduktionsplan ut:

  Grupp 1 Förmiddag   kl. 9.00-11.00
  Grupp 2 Eftermiddag kl. 13.30-15.30

 

 • För att säkerställa att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur vi undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling arbetar vi på följande sätt:
  (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

https://unicef.se/barnkonventionen 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18