👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund chilli

Skapad 2021-09-21 09:46 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Kompisarna Kanin och Igelkott

Innehåll

Var är vi?

Var befinner sig gruppen just nu?

Vi är just i starten av terminen, vi lär känna varandra och vårt fokus ligger på att skapa goda och trygga relationer.

Vilka behov kan vi se i gruppen? 

Vi befinner oss i en observations fas just nu och de vi kan se än så länge är att rutiner och struktur behöver vara en central del i vår vardag. Vi startar vårt projekt med värdegrund för att skapa goda förutsättningar till allas trivsel och trygghet. Detta kommer genomsyra hela vardagen.

Vilka undervisningsbehov finns i gruppen? Vad ska barngruppen lära sig, förstå och förmå. 

Hur bemöter vi varandra? Vilket förhållningssätt vill ha inne på avdelningen, barn - barn, barn - pedagog, pedagog - barn samt pedagog - pedagog. Hur förhåller vi oss till våra inne respektive ute miljöer? Hur kan vi hjälpas åt för att alla ska må bra. Relationsskapande med fokus på språk, att sätta ord/visa sina tankar och känslor. 

Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på?

Barnen visar intresse för rörelse, sagor och sång. Vi kommer utifrån det ha aktiviteter som fångar upp deras intresse samt väcker nyfikenhet. 

 

Vart ska vi? 

 

 

Vilka mål ska vi arbeta mot?

 

- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. 

 

- Utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

 

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

- Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 

 

- Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

 Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? Målkriterier = så här är det när vi nått vårt mål

 

*Visar delaktighet i lek och planerad undervisning.

*Visar ansvarstagande i våra lärmiljöer.

*Uttrycker sig verbalt eller med kroppsspråk vid konflikthantering. 

*Kommunicerar sina känslor.

*Visar vilja att hjälpa varandra. 

*Samarbetar 

 

Vilka indikatorer ska vi ha för de mål vi har valt ut? Indikator = detta visar att vi är på väg mot målet

*Barnen visar intresse av projekt och lek.

*Barnen tar hand om material och vet att det finns en bestämd plats för det. 

*Barnen söker stöd hos pedagog vid konflikthantering.

*Barnen återberättar händelserna med hjälp av pedagog kopplat till känslor.

*Barnen tar initiativ till att hjälpa varandra. 

*Barnen framför sin åsikt och lyssnar på varandra. 

 

Hur gör vi? 

 

Vi kommer att arbeta med  kompisböckerna och barnkonventionen. Kompisböckerna består av en serie av 10 böcker som har olika fokusområden, för att jobba med barnkonventionen kommer vi att arbeta med kompisarna som finns i kompisböckerna, kaninen och igelkotten.  kompisböckerna utgår från värdegrunden i läroplanen där vi med hjälp av olika aktiviteter som innehåller delvis sång, rörelse och sagor som kan komma att fånga barnens intresse. På ett lekfullt sätt vill vi väcka tankar och samtal tillsammans med barnen om värdegrund och förhållningssätt till varandra och förskolans miljöer. Med hjälp boksamtal och skapande tillsammans så kommer vi arbeta språk fördjupade för att sen fördjupa oss vidare till matematikens språk.

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen?

 

Vi startar arbetet i September och utvärderar i slutet av Oktober.

 

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna? 

 

Vi kommer att följa upp vårt arbete varje vecka under våra lagda PUTA så att vi kan anpassa vår undervisning för den nyfikenheten och behovet som finns i gruppen. Vi kommer att samla projektets process i vår pärm och på unikum reflektion i planeringen. 

 

Vilka undervisningssituationer ska vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp?

 

Vi behöver förbereda material som behövs till den planerade aktiviteten, vara insatt i sagornas olika karaktärer för att väcka intresse, förbereda olika uppdrag. Testa mindre grupper samt olika grupper - utvärdera för och nackdelar.

 

Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? När ska de genomföras? Vem ska genomföra dem?

Det ska genomsyra hela dagen, både i vardagssituationer och veckoplaneringen. Vi dokumenterar och observerar för att följa utvecklingen i projektet. Vi kommer även arbeta med projektet utifrån två vägar, Majas ansvarsområde är kompisböckerna och Nadins är barnkonventions böckerna. För att alla ska få likvärdig undervisning så sammansvetsar vi båda vägarna till grundarbetet värdegrund.

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen?

Genom att vi är närvarande pedagoger är vi lyhörda inför barnens tankar och reflektioner, samt deras intressen. Ge utrymme för samtal samt skapa tillfällen för spontant lärande.

Hur ska vi dokumentera undervisningen?

I den planerade undervisningen tar vi hjälp av digitala verktyg såsom iPad, för att fånga barnens spontana tankar. I den spontana undervisningen använder vi oss av den ”rörliga” pedagogen som dokumenterar medan den ”aktiva” pedagogen håller undervisningen. 

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande. 

Hur vi stärker barnen och förmedlar tro på deras egen förmåga. Barn lär av varandra - uppmuntra att ta hjälp/hjälpa av en kompis - relationsstärkande. Pedagoger synliggör för barnen hur de ska göra för att lära sig och med stöd från pedagoger samtalar vi om processen. Vara tillåtande i barnens utforskande av deras lärande identitet.

 

Hur blev det?

Frågor att ställa sig i reflektions- och analysdelen i Unikum

Har vi arbetat mot målen? Stäm av mot indikatorerna och målkriterierna.

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss?

Hur vet vi det?

Vad gjorde att det blev så?

Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med?

Vad behöver vi lära oss mer om?

 

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18