👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan hösttermin 2021

Skapad 2021-09-21 13:43 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik:  

 

Vi har som målbild att

- barnen aktivt ska ta del av varje färg både att lära sig som ord, på något sätt kunna förknippa varje färg med en  färgad sak, få utforska varje färg i kombination med skapandeaktivitet samt använda sig av färgens namn i någon bemärkelse som är betydelsefull för barnet.

-barnen ska få ta del av utforskande av vatten i både lek och experiment samt att upptäcka vattnets egenskaper.

-barnen ska få utforska olika byggtekniker samt skapande med olika material och tekniker.

-barnen ska få utforska och upptäcka ljus, skuggor, solkatter etc i olika experiment och aktiviteter.

-barnen ska få ett utökat ordförråd genom bokläsning, samtal, sånger och ramsor samt av ständigt pratande och lyssnande pedagoger

-barnen ska få ta del av högläsning av olika slag och därmed en ökad förståelse samt ökat intresse för bokens innehåll. 

-barnen ska på samlingarna få ta del av aktiviteter där vi räknar, sorterar och jämför etc. På så sätt vill vi att de ska erfara matematiska begrepp samt kunna använda sig av dem.

 

 

 

Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen."

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld".

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"

 

 

 

Organisering av miljö – material för att nå målbilden

Vi ska ha en del i stora rummet, stationen vid naturhörnan, som ska vara föränderlig med vårt tema. Den delen ska genomsyras av den aktuella färgen och i den mån det är möjligt, det pågående projektet.

 

Vi planerar att arbeta med en specifik bok i taget under våra högläsningsaktiviteter. Boken ska läsas/dramatiseras/flanoläsas/läsas digitalt för att då erbjuda barnen olika typer av högläsning men även för att kunna erbjuda olika sorters boksamtal i samband med läsningen. Till boken ska vi även presentera rekvisita samt sätta upp kopior på bokväggen. Rekvisitan ska även den vara tillgänglig för barnen att utforska på eget initiativ, utöver tiden för högläsningsaktiviteterna.

 

På samlingarna ska vi även där använda oss av mycket material, för barnen att röra och använda sig av både vid sång, berättande och lekar.

 

 

Såhär ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplan.

 

 

 Vi ska utifrån den mån det är möjligt dela in oss i mindre grupper med 4-5 barn i varje grupp. Det underlättar för oss pedagoger då vi ska säkerställa att varje barn blir sedd och hörd, samt kan lägga fokus där den behövs i undervisningen. Enda aktiviteten då planerar att vara i helgrupp är under samlingarna.

Samlingarna denna termin ska innehålla något från färgtemat varje dag. Vårt förhållningssätt ska vara inbjudande och nyfiket för att väcka barnens intresse för att vara aktiva deltagare under samlingsstunden.

Samlingarna ska även presentera nya färger vid byte av dessa.

 

 

Arbete utifrån barnkonventionen, artikel 12 "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad"

 

Vi pedagoger är lyhörda inför barnens behov och viljor.

 

Vi observerar barnen ständigt för att tolka deras uttryck för behov och åsikter. Ska även genomföra trygghetsronder, fokus på badrummet och toaletterna, mycket på grund av att vi nu har så många barn som slutat med blöja och de alla har olika behov av hjälp och stöttning på toaletten.

 

För att underlätta för barn som inte uttrycker sig med ord, erbjuder vi alternativ som barnen kan välja ifrån samt är lyhörda inför hur deras kroppsspråk och andra uttryckssätt.

 

 

Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

Tema: Färgerna Blå, Röd, Gul och grön

 

Temat ska vara övergripande över hela året och delas in i perioder efter färg. Under varje period planerar vi ha projekt med olika inriktningar. Dessa inriktningar är planerade med underlag i förväg men det ska även finnas utrymme för att föra in ytterligare projekt om vägen leder oss dit. Babblarna Doddo, Bobbo, Bibbi och Dadda ska få presentera varje ny färg för oss och inleda den nya perioden. Vår tanke är att den representativa babblarvännen sedan är med under projekten.

 

Blå (sep-okt)med Doddo - projekt vatten, smågrupper- NTA

Blå samling: språk, matematik

Högläsningsaktivitet, smågrupper- Språk (Bok: Knacka på)

Barnen ska få  begreppet BLÅ, de ska få känna på och skapa med BLÅTT.

 

 

Röd (nov-dec)med Bobbo - projekt skapa/bygg, smågrupper- NTA

Röd samling- språk, matematik

Högläsningsaktivitet, smågrupper- Språk (Bok: uppdateras snarast)

Barnen ska få begreppet RÖD, de ska få känna på och skapa med RÖTT.

 

Gul (jan/feb) Bibbi- projekt ljus/mörker, solkatter och skuggor, smågrupper- NTA

Gul samling: Språk, matematik

Högläsningsaktivitet, smågrupper- Språk (Bok:uppdateras snarast)

Barnen ska få begreppet GUL, de ska få känna på och skapa med GUL

 

 

Grön (mars/april/maj) med Bibbi- projekt odling, kretslopp- NTA

Grön samling, smågrupper- språk, matematik

Högläsningsaktivitet, smågrupper- språk (Bok: uppdateras snarast)

Barnen ska få begreppet GRÖN, de ska få känna på och skapa med GRÖNT

 

 

 

Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete. 

 

Vi planerar att tillsammans med barnen dokumentera och reflektera kring det som förundrar. Vi pedagoger ska också aktivt anteckna under delar av dagen, både under aktiviteter men även vid fri lek för att kunna snappa upp sådant som barnen upptäcker och är nyfikna på, frågar som de har och slutsatser de kommer fram till. Detta blir sedan underlag för vårt fortsatta arbete i att nå målbilden.   

Synliggöra arbetet med undervisningsplanen med både barn och vårdnadshavare, fortsatt arbeta som tidigare med förenklad dokumentation i ha