👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva - Noveller, 2021

Skapad 2021-09-21 16:36 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 8 Svenska
Under höstterminens start kommer du att få bekanta dig med genren Novell. Du kommer att få läsa noveller, veta hur en novell är uppbyggd, analysera och tillslut skriva en egen novell.

Innehåll

 

Syfte 

 

Syftet är att du ska få kunskaper om hur en novell är uppbyggd och vilka kännetecken genren har. Dessa kunskaper ska du använda både då du läser andras noveller och skriver en egen novell.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att gemensamt och enskilt att läsa, analysera och diskutera olika noveller. Vi kommer också att förbereda, genomföra och utvärdera ett eget novellskrivande.

Sidorna 106-179 i läroboken Svenska direkt 8 är ett underlag vi kommer att använda. Vi kommer också att arbeta med analysmodeller och annat amterial.

 

Underlag för bedömning

 

Lektionsdiskussioner, läsförståelse och egenhändigt skriven novell.

 

Följande ska du kunna

- Du ska kunna viktiga kännetecken om novellens begränsningar i tid, rum, antal personer och innehåll.

- Du ska kunna hur en novell är uppbyggd: om kronologisk ordning, återblickar och parallellhandling.

- Du ska kunna begreppen inre monolog, dialog, plantering, konflikt, olika berättarperspektiv (allvetande och jag-form) samt isbergstekniken.

- Du ska känna till olika sätt för att inleda och avsluta en novell.

 

Du ska veta att noveller kan ha ett budskap och kunna (försöka tolka) se det.

 

Detta kommer att bedömas

 

Jag bedömer den novell/er du skrivit, både som typisk för genren och rent språkligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Läsa och skriva - Noveller

E
C
A
Innehåll
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklande berättargrepp.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Dramaturgin är relativt passande. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgin är passande. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texten fungerar relativt väl som novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Kamratrespons
Eleven ger enkel respons, svarar på frågorna i mallen men mest med ja/nej-svar och ger inga förslag på förändringar
Eleven skriver några saker på varje del i mallen och kan lyfta både bra sakeroch utvecklings-möjligheter i texten
Eleven ger en tydlig respons med flera olika förslag på förbättring och kan hjälpa till med struktur och innehåll