👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, ht-21

Skapad 2021-09-22 08:52 i Förskolan Äppelgården Lekeberg
Förskola
Genom att arbeta med normer och värden vill vi skapa en trygg atmosfär i barngruppen där alla barn blir accepterade för den man är. Att vi får möjlighet att lära oss uppskatta varandras olikheter och likheter samt hur man är mot varandra. Vi vill att alla barn ska lära sig samarbeta och lösa konflikter.

Innehåll

Syfte är att ge barnen en bra trygg start på förskolan då många är nya för varandra. Vi vill stärka barnets egen identitet, lära känna sig själv och sina nya vänner, hur är man en bra kompis, lösa konflikter och samarbeta.

Barnen kommer att få arbeta tillsammans med barnen som går i deras grupp och pedagoger. Vi kommer ha samma planerade aktiviteter som genomförs i alla grupper men resultatet blir utifrån den gruppen. Vi har valt att arbeta med samma sak på huset då vi vill att  alla barnen ska få samma utgångsläge och kunna använda sig av kunskapen i sin vardag.

 

Nuläge

Vi vill under höstterminen 2021 ge barnen ett tema, där alla barn kan involveras och känna delaktighet i. Vi har valt att fokusera på läroplansmålet Normer och Värden därav vill vi ge barnen olika strategier och möjligheter till samspel, tilltro till sin egen förmåga samt trygghet. Genom arbetet med normer och värden hoppas vi på att barnen får nya redskap för hur man är en bra kompis.

 

Syfte


Genom detta temaarbete vill vi skapa en trygg atmosfär i barngruppen. Med hjälp av olika material vill vi ge barnen möjlighet att lära sig av varandra och se nyttan med vänskapen och kompisarnas egenskaper. Vi vill ge barnen ett gemensamt tema där vi på ett mer konkret sätt får tillfälle att fundera över hur vi behandlar varandra och vad som känns bra och inte. Syftet med detta temaarbete är även att ge förutsättningar för läroplanens mål. Vi kommer samtala om vikten av känslor som blir till följd av hur vi är mot varandra.

 

Tillvägagångssätt

 

 • Böckerna tio små kompisböcker
 • Urplay, "vara vänner"
 • Böckerna Kramdalen
 • Organiserade lekar
 • Planerade grupper för att lära känna alla, även nya kompisar.
 • Samtala och reflektera tillsammans med barnen
 • Lyfta allas olikheter och stärka identiteter.
 • Vi använder oss av olika material, som kompis armband, kompisblomma, pusselbitar där vi lyfter varje enskilt barn, rita familjen.

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18