👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kamratskap Jollen ht-21

Skapad 2021-09-23 15:26 i Jernvallens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

Skriv in de prioriterade målen här.

Tema, Digitalisering, AKK, Normer och Värden

 

Var är vi?

 

I nuläget har vi skolat in 5 nya barn och fokuserar på att få en trygg barngrupp.

I våran undervisning tar vi tillvara på barnens egna ideer och vad som som väcker intresse hos dom. 

Tema : Vi kommer att börja undervisa i temat kamratskap. Vi startar upp med filmen " jag är inte din kompis" för att väcka barnens egna funderingar och tankar. 

Vi gör en " kompis-sol" en skapande aktivitet, där barnens tankar skrivs ner ,om att vara en bra kamrat.

Digitalisering: Vi använder oss av Pollyglutt för att lyssna och titta på böcker om kamratskap.                                          Barnen får använda IPAD, då barnen själva är producenter. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen, på projektor, vad vi har gjort under veckan. 

AKK : Vi sjunger och använder tecken i våra sånger som startar upp samlingen. 

Använder oss av tecken som är kopplat till vårat tema. 

Vi använder oss av dagsschemat med bild-stöd och tecken. Även dagens rutiner finns tillgängligt för barnen. 

Vi kommer att utveckla bild-stöd även i utemiljön på förskolan med en aktivitetskarta.

Normer och Värden: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och dom mänskliga rättigheterna. ( samarbetsövningar, att vara olika, självporträtt )

 

 

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen? 

Skriv här: 

Hur gör vi?

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenet: 

Skriv här: 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Skriv här: 

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Vilka lärprocesser ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Beskriv hur ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation fungerade.

Skriv här:

Framåtsyftande undervisning: Vad planerar vi att gå vidare med? Varför? Hur?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Analys i Unikum

Utvärdering

Resultat - Hur blev det och varför?

Sammanställ resultatet av uppföljningarna: Vad ser vi utifrån aktiviteter, barnens intresse, behov och läroprocesser?

Skriv här:

Analysera resultatet: 

Jämför resultatet med nuläget i planeringen. Har resultatet blivit bättre, sämre eller oförändrat? Varför?

Skriv här:

Har vi sett intresse hos barnen och utgått från deras behov?  Om ja- beskriv hur det ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Har vi sett några lärprocesser hos barnen? Om ja- beskriv hur de ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Kan resultatet förklaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur?

Skriv här:

Utifrån analysen: Vilka lärdomar tar vi med oss?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18