👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen!

Skapad 2021-09-23 15:29 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Under förra terminen påbörjade vi ett arbete utifrån temat ”Regnbågen” och vi har valt att fortsätta med denna även under denna termin då vi upplevde att det var något som uppskattades av både barn och föräldrar, samt att vi tydligt kunde se ett förändrat och fördjupat kunnande. Arbetet med regnbågen ser ut som så att vi går igenom regnbågens färger, en i taget. Vi kan ta färgen BLÅ som exempel. Under den period som vi anser passar utifrån vad barnen visar oss (brukar vara minst två veckor) utgår vi i våra planerade aktiviteter från färgen blå när vi utforskar och lär utifrån läroplanens ämnesområden. Vi kan tex gå på spaning i naturen och leta efter blåa djur och växter. Vi arbetar med språk genom att läsa, berätta, pratar om känslor, teckna, sjunga och skapa utifrån färgen blå. Vi har rörelse, arbetar med digitalisering och teknik, samarbetar med köket och vårdnadshavare med utgångspunkt från färgen blå. När vi känner att vi börjar bli färdiga med färgen blå har vi en avslutning och introducerar då nästa färg. Olika färger tar olika låg tid, inget är tidsbestämt utan vi följer barnen.

Innehåll

När vi utformar och planerar våra aktiviteter utifrån läroplansmålen och temat ”Regnbågen” kommer vi att lägga extra fokus på Språk, Naturvetenskap och Skapande men vill även utmana oss i att genom en röd tråd i vår undervisning arbeta med alla läroplansmålen och genom ”regnbågen” faktiskt ge oss själva möjligheten att utforska läroplanens olika ämnesområden.

 Vi ser att barnen är nyfikna på varandra och ofta härmar/tar efter varandra i det som sägs och görs. Vi ser att de bjuder in varandra i leken samtidigt som de tränar på att vara självständiga och gå sin egen väg och göra egna val.

 

2.     2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

        Vi har en målbild om att barnen utifrån egna förmågor och intressen i lugn och ro ska få utforska och utmanas utifrån de olika ”djupdykningar” vi gör i vårt regnbågstema.

 Inom läroplanens olika ämnesområden (med extra fokus på språk, naturvetenskap, skapande) vill vi att barnen på olika nivåer och utifrån deras olika behov och förutsättningar ska få erfara, upptäcka och utforska.

 Vi vill att barnen ska få känna att det är roligt att lära tillsammans och kunna ta tillvara på varandras olikheter/likheter.

 Vi vill att barnen ska kunna leka/språka med ord och enklare tecken, utöka deras förmåga att kunna uttrycka sig utifrån vad man är bekväm med (tecken, bilder, kroppsspråk, verbalt språk). Vi vill att barnen ska hitta och förstå att det finns olika sätt att göra sig hörd och sett på, samtidigt som det är viktigt att lyssna in andra.

 Vi vill att det ska vara roligt att språka! Vi vill ge barnen så många uttryckssätt som möjligt genom att låta barnen erfara språk på olika sätt (genom musik och sång, läsning och berättande, samtal m.m)

  Vi vill att barnen ska kunna se och urskilja samband, hitta gemener men även se och förstå att alla tycker och tänker olika. Vi vill se en utvecklad förmåga att se och urskilja olika behov (andras behov).

Vi har en målbild om att barnen ska kunna se och känna igen/urskilja olika färger. Vi vill att barnen i viss mån ska kunna identifiera och känna igen samt koppla samman olika färger samt se skillnader och likheter.

Vi vill att barnen ska få prova och upptäcka olika tekniker och metoder för skapande.

 Vi vill skapa ett intresse hos barnen när det gäller att visa respekt om och tillsammans ta hand om vår gemensamma miljö, både inne och ute och öka insikten om förståelsen för hur var och en själva kan påverka genom de val vi gör (tex slänga skräp, hjälpas åt att gräva ner fruktskrutt, slänga papper i pappersinsamling, plocka undan efter sig så att det ser trevlig ut för nästa kompis osv, plocka med oss material utifrån in, alltså ta vara på de resurser som finns).

  3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…”

-           självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 2020 s15)

-           nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Lpfö 2020 s 15)

-           intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

-           ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Lpfö 2020, s 16)

-           förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling (Lpfö 2020, s16)

4. Organisation av miljö - material för att nå målbilden.

  Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

  -       Vi planerar för att ta vara på vår gård och framförallt då vår lilla ”skogsdel” och tar med oss material dit och flyttar med oss de aktiviteter vi kan (tex samlingar, skapande aktiviteter, bygg och konstruktion).

Även ute arbetar vi i smågrupper och har då med oss de lådor och det material vi förberett.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

  - Rum i rummen med tydliga bilder. Dessa rum ska vara inbjudande mötesplatser för barnen med material som varierar i både färg, form och textur och bjuder in till olika former av samspelande, lek och fantasifulla möten. Vi kommer även denna termin lägga extra fokus på bygg och konstruktion och på att skapa meningsfulla möten.

Vi har tänkt extra mycket på vad det är vi vill förmedla, både visuellt men även känslomässigt. Vi vill förmedla en stimulerande, balanserad, trygg och lugn miljö med plats för kreativitet.

Vi har noga tittat på vilka färger som samspelar för att inte skapa ”stress” (vi har tex valt att utgå från en blå/grön bas i utformning av miljö och material samt tagit bort ”röda” inslag).

Vad förväntar ni er ska hända med barnen i miljön?

Vi förväntar oss att barnen uppmuntras och lockas till att utforska både på egen hand men även tillsammans.

Vilka material behöver vi för att stötta det förväntade lärandet, t.ex. hårda, mjuka, texter, digitala, skapande, kodade/okodade, naturmaterial? Vilka kompletterande material behövs i miljön?

Vi har ett "byggbord" mitt rummet. Detta bord dukas varje dag upp med material, iordningställt av oss pedagoger. Med iordningställt menar vi att vi presenterat det material som finns tillgängligt på ett lockande sätt (tex att vi byggt ett jättehögt torn, raddat upp kapplastavar, färgsorterat, storleksarrangerat m.m).

Tanken är att barnen varje dag ska mötas av en miljö som lockar dem till aktivitet, samtidigt som den är öppen och tillåtande för förändring. Materialet som används på detta bord varierar, barnen kan själva hämta dit material från övriga rum på förskolan, men vi pedagoger tillför nytt (och tar då även bort) olika material lite då och då.

Till exempel kan barnen en dag mötas av byggklossar och pasta i olika färg. En annan dag kan bordet vara uppdukat med byggklossar och ficklampor, eller träplattor och deg.

Vi behöver mer material som går att bygga ihop/plocka isär då vi ser att barnen ofta försöker göra det med det material vi har nu. Vi skulle även behöva mer material som går att koppla till det digitala utforskandet/lärandet.

Hur ska vi intressera och motivera barnen till att utforska i miljön?

Genom att själva aktivt delta i barnens lek och utforskande.

Genom att hela tiden finnas nära för stöttning och genom att hitta en balans i att vara aktiva/passivt aktiva.

Genom att inspirera

Hur är material och miljö presenterat och tillgängligt (Fysisk /kognitiv /social).

Nästan allt vårt material finns tillgängligt på barnens nivå och har en tydlig plats som visas med bild/text. Materialet förvaras i träkorgar för att skapa en lugn helhet och dessa korgar kan barnen dra fram och använda när de vill och hur de vill. Vi har som vi tidigare nämnt reflekterat kring de färgval som finns synligt för att skapa trygghet men även reflekterat kring vad vi vill att det material vi har ska erbjuda barnen och valt att ha det sociala samspelet i fokus. Vi vill skapa öppna mötesplatser för alla barn.

 

4.Vilket förhållningssätt ska pedagogerna ha för att stötta det förväntade lärandet i miljön?

Närvarande, utforskande och stöttande (se svar om hur vi ska intressera och motivera barnen till att utforska miljön).

Vilka relationer möjliggörs i miljön?

Vi har en förhoppning om att de relationer som möjliggörs för inte har några gränser (utifrån tex ålder, kön etc). Vi vill att barnen ska utforska utifrån intressen och kunna ta vara på varandras kompetenser genom att lära av varandra.

 

5. Såhär ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen

   - Vi strävar efter att vara språkande förebilder. Vi använder därför nyanserade språkgenrer och varierade ordförråd för att erbjuda barnen olika språk för olika situationer: därmed olika språkdomäner. 

   - Vårt grundläggande förhållningssätt är att de yngsta barnen kan och är kompetenta utefter deras egna förutsättningar och förmågor. ALLA KAN. Där vårt jobb är att locka, utmana, stötta och vara medforskande på deras nivå.

   - Vi strävar efter ett interkulturellt förhållningssätt där olikheter ses som något positivt och berikande,”. I våra olikheter möts vi och bildar en helhet.

 - Utifrån Artikel 12 i barnkonventionen kommer vi tillsammans att fundera på och arbeta fram modeller för alla barns rätt till delaktighet. Vi kommer att använda oss mycket av Takk och i vår kommunikation med barnen och sträva efter att alla barn ska känna att de på ett eller annat sätt kan vara med och påverka sitt varande på förskolan.

 Vi kommer arbeta i smågrupper och Vi planerar aktiviteter utifrån de behov som finns representerade i vår barngrupp och fokusera extra på HUR vi låter barnen komma till uttryck samt fundera kring hur vi väljer att tolka det barnen uttrycker. Vad väljer vi att se/höra, vad missar vi, vad har vi för perspektiv som ligger till grund för hur vi väljer att tolka barnen och varandra?

 -Vi behöver reflektera kring hur vi får in det digitala i vår miljö. Vad och hur kan vi få det digitala att bli en del av barnens miljö på förskolan för våra yngsta barn.

 - Vi försöker hitta en balans mellan att skala av och inte ha för mycket material samtidigt som vi vill ha varierande material som räcker till var och en och som utmanar till att upptäcka och utforska.

  - Tydlighet i var materialet ska vara samtidigt som det får vara levande och förflyttas mellan olika platser och användas i olika mål och syften.

-Vi tänker på vad vi har för färg och materialval utifrån vad vi har för barngrupp (tex vad för material som passar ljudkänsliga).

    - Arbetar för att miljön ska vara levande och föränderlig men att den ska kunna ”kännas in” och förmedla olika typer av stämning. Vi vill förmedla en stressfri miljö där man uppmanas och lockas till att utforska genom lek och kreativa fantasifulla möten.

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

I samlingarna kommer vi tillsammans med barnen reflektera och dela erfarenheter.

Arbete i smågrupper, vi har tidigare delat in oss i smågrupper utifrån aktivitet men kommer nu i större utsträckning dela in oss utifrån ålder. Gruppernas ”storlek” kommer att variera beroende på barnens behov.

Vi kommer i början av terminen att arbeta i två läsgrupper, med två olika böcker. Den ena är ett fortsatt arbeta från förra terminen, den andra boken är en bok som de äldsta barnen själva valt och visat stort intresse för.

I lek, planerade aktiviteter i stor grupp men även i smågrupper och i utformningen av vår miljö.

7. Såhär tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi kommer regelbundet att lägga upp vår dokumentation via skolplattformen både på grupp och individnivå.

Vi kommer även att använda dokumentationen som reflektionsunderlag och hoppas på att genom dokumentationen kunna göra en slags kartläggning för att på så sätt kunna säkerhetsställa att alla barn ges möjlighet att delta i alla aktiviteter utifrån läroplansmålen.

  På Nyckelpigan vill vi bjuda in barnen att vara delaktiga i dokumentationen, alltså vad som ska dokumenteras och hur. Vi tänker exempelvis att barnen själva i viss mån kan fotografera, välja bilder och att den dokumentation som görs utgår ifrån barnens upplevelser och reflektioner.

  Vi vill att dokumentationen ska vara pedagogisk för alla barn, därför väljer vi att ha dokumentation i nivå för barnen på olika sätt: exempelvis på väggar i deras höjd, samlat i pärmar tillgängliga för dem, i våra digitala verktyg, på golv, i lek och skapande.