👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-09-23 20:40 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Vi är en nystartad avdelning med både nya barn och pedagoger. Barnen visar just nu mycket intresse för att skapa sig nya relationer, både med barn och pedagoger. De fokuserar även på att skapa sig en trygghet och struktur i den fysiska inne/ute miljön, samt att lära känna sin närmiljö. Utifrån barnens aktuella intresse och behov känns det aktuellt att vi under höstterminen arbetar för en hållbar utveckling, där barnen värnar om varandra och sin omvärld samt där språkutveckling, matematik och digitalisering ingår som en del i den planerade verksamheten.

Innehåll

Nuläge

Nystartad avdelning, med både nya barn och pedagoger. Vi alla, barn som pedagoger, håller just  nu på att lära känna varandra och skapa oss nya relationer.

Det är ett positivt klimat i barngruppen. Barnen ser varandra samt hjälper/stöttar varandra vid behov. Barnen är även positiva och öppna till att lära känna oss pedagoger och vi pedagoger fokuserar på att vara närvarande i barnens samspel och utforskande. Barngruppen visar just nu mycket intresse av förskolans inne och utemiljö samt den intilliggande närmiljön.

Då allt fortfarande är nytt för både barn och oss personal i gruppen har ännu inte verksamhetens rutiner satt sig, vilket gör att dagens innehåll, i vissa sammanhang, blir otydlig för barnen. 

Då det även är många nya barn i gruppen, som ännu inte har lärt känna varandra uppstår det även olika gruppkonstellationer. 

Mål

Våra övergripande mål är:

Att barngruppen ska lära känna varandra, samt utvidga och fördjupa sina relationer.

Att barnen ska känna sig trygga och inkluderade i det sammanhang de är i.

Att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga och tro på sig själva.

Att barnen ska få lära känna sin närmiljö samt få utforska vad som finns i den.

Att barnen ska respektera och värdesätta sig själva och andra samt värna om sin omvärld. 

Syfte

Varför vill vi att barnen lär sig och/eller utvecklar detta?

För att skapa en inkluderande verksamhet, där barnen ser, lyssnar, respekterar samt tar hänsyn till varandra och ser varandras olikheter som en tillgång i verksamheten.

För att lära sig att det är lustfyllt och lärorikt att skapa sig flera olika relationer och att man på detta sätt kan lära sig av och med varandra.

För att barnen ska bli mer trygga i sin närmiljö samt bli mer medvetna om var de befinner sig i tid och rum.

För att barnen ska bli mer medvetna över sig själva samt hur de genom sitt eget beteende kan påverka sin omvärld och på detta sätt bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Genomförande

Vi kommer att dela upp oss i mindre grupper,  för att på detta sätt ge barnen möjlighet till att lära känna varandra i mindre sammanhang. 

Vi kommer att ha aktiviteter som fokuserar på relationsskapande samt det sociala samspelet.

Vi kommer att ha reflekterande boksamtal, där språkutveckling och relationsskapande är i fokus.

Vi kommer att gå på utflykter i närområdet. Vi kommer göra dessa utflykter i olika gruppkonstellationer, för att på detta sätt ge samtliga barn möjlighet till att få träffas på olika sätt, i olika sammanhang. 

Vi kommer att gå på utflykter till skogen, där det sociala samspelet kopplas ihop med djur och natur.

Dokumentation under lärprocessen

Vi pedagoger kommer dokumentera och följa upp gruppernas olika läroprocesser.

Vi pedagoger kommer under/efter gruppaktiviteterna göra enskilda reflektioner

Vi pedagoger kommer träffas och göra gemensamma analyser av reflektionerna, för att på detta sätt synliggöra var barnen befinner sig i sina läroprocesser samt vad som verkar ha fångat barnens intresse. Dessa analyser lägger sedan grunden för hur vi arbetar vidare med temat. 

Ansvar

De pedagoger som ansvarar för grupperna ansvarar för att dokumentation och reflektion kontinuerligt genomförs. 

Analys av reflektioner görs gemensamt med hela arbetslaget. 

Uppföljning

Reflektion av grupparbete görs kontinuerligt av respektive ansvarig pedagog.

Analyser genomförs gemensamt i arbetslaget när vi har avdelningsplanering. 

Vi arbetar vidare i temat genom att kontinuerligt planera verksamheten och gruppaktiviteterna utifrån det vi har sett och uppmärksammat i analyserna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18