👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi biologisk mångfald och hållbar utveckling

Skapad 2021-09-24 08:20 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola
En viktig sak att belysa i denna del är människans roll och samverkan med naturen, t ex som toppkonsument, men även som den organism som har fört in massor av nya ämnen i naturen, av vilka många anrikas i näringskedjorna.

Innehåll

 

Grundläggande ekologi och biologisk mångfald: Struktur på området

  * Sidor i boken:

 Ekologi s.9-14 

En viktig sak att belysa i denna del är människans roll och samverkan

med naturen, t ex som toppkonsument, men även som den organism

som har fört in massor av nya ämnen i naturen, av vilka många anrikas

i näringskedjorna.

Landskapet och arterna s.15–18

Ekosystemens förändras vilket betyder att organismerna får ändrade 

Förutsättningar för överlevnad och reproduktion. Människan har en betydande

påverkan på ekosystemens förändring genom att som idag ändra t ex jordbruket

Så att gråsparvens biotop hotas.

Ekosystem s.19–27

I denna del fördjupas kunskaperna i skogsekosystemet vilket känns naturligt

då större delen av vårt land är skogsbeklätt. Vad som kan vara bra att poängtera

är den stora variation av både växtlighet och näringskedjor som uppstår

Mat och energi kopplade till näringspyramiden s.48-54

beroende av skogstyp. I vårt land kan vi hitta ett fåtal urskogar (ej brukade

av människan), desto fler naturskogar (brukade av människan men relativt

orörda de senaste 100 åren) och naturligtvis kulturskog (brukad skog). I en

urskog finns den tätaste näringsväven och den största biologiska mångfalden,

vilket ger stabilitet åt ekosystemet. I en brukad skog kan det skapas så kallade

monokulturer där fokus ligger på att odla främst en art av träd t ex gran eller

tall. Dessa skogstyper är mer sårbara för insektsangrepp och klimatvariationer.

*Lektionsanteckningar.

 

Centralt Innehåll

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Följande grundläggande begrepp kommer att behandlas i detta kursavsnitt:

näringskedja, näringsväv, producenter, konsumenter, nedbrytare

ekosystem, abiotiska och biotiska miljöfaktorer

näringspyramid/energipyramid

ekologisk nisch, generalister, specialister

biologisk mångfald (vad den innebär, varför den är viktig att bevara, vilka hoten mot den är, vad man gör för att bevara den).

kolets kretslopp, fotosyntesen, cellandningen (se även utdelat papper), hur atmosfärens sammansättning påverkas av förbränning av olika bränslen. 

 

ekosystemens bärkraft, resiliens, ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster

Examination:

Del 1: Faktaprov grundläggande begrepp 

Del 2: En fördjupande/utredande fråga om biologisk mångfald. Den bygger delvis på en fördjupningsuppgift om hotade arter som ska redovisas muntligt i grupp.

Betyget E/C/A
Eleven kan översiktligt / utförligt / utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla / utforskande / utforskande frågor samt för att ge enkla // komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla / välgrundade / välgrundade och nyanserade argument för dessa.

 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla / välgrundade / välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla / välgrundade / välgrundade och nyanserade argument för dessa.

 

 

V.39
Biologisk mångfalden: Grundläggande ekologiska begrepp, några ekologiska modeller Ekologiska modeller, näringsväv, näringspyramid, 

Konkurrens, resiliens, mutualsim

 

V.40 

Biologisk mångfalden: Grundläggande ekologiska begrepp, några ekologiska modeller Ekologiska modeller, näringsväv, näringspyramid, 

Konkurrens, resiliens, mutualsim

Instuderingsfrågor på s

Ekologisk nisch Bärkraft, resiliens mm

Labb: plankton mikroskopi

V41

Ekologiska fotavtryck 

Film om artutdöende

 (Call of life)Biologisk mångfald

  

42

Repetition på begrepp  

Diagnos ( begreppsprov)

Labb: 

Ekologiska fotavtryck

Begrepp: Ekosystemtjänster

ekosystembärkraft
V.43

Start arbete om hotade arter Förberedelser

Hotade arter

 

V.45

Hotade arter

 

V.46

Studiedag

 

Redovisning

V.48

Lektion förberedelse examination

Uppsatsen (Examination)

 

V.49

Klimatförändring  film

   

v.50