👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektspår på Torget uppe 21/22

Skapad 2021-09-24 08:44 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
På torget möts alla projekt! Barnen får uppleva och utforska genom lek, estetiska uttrycksmedel och digital teknik. Den här planeringen beskriver hur torget kommer att arbeta mot förskolans prioriterade mål 2021/2022 och den är ett komplement till hemvistenas arbetsplaner och projektplaneringar.

Innehåll

Torget - en mötesplats! 

Torgets huvudsakliga syfte är att det ska ske möten mellan projekt, barn och pedagoger. På så sätt sprids projekt mellan hemvisten.  Barn och pedagoger lär och inspireras av varandra.  Barnen ges möjlighet att utveckla förståelse och respekt för andras arbete, t.ex. när de bygger vidare på ett gemensamt bygge eller ställer i ordning något som kan överraska det andra hemvistet. 

Ett annat syfte på torget är att barnen får uppleva sina projekt på annat sätt, ofta genom estetiska uttrycksmedel, lek och digital teknik. Det kan t.ex. vara att bygga upp en lekvärld med hjälp av greenscreen, rörelse och dans för att undersöka kropp och musik eller måleri och skapande som ett sätt att uttrycka sina tankar. Det finns alltid estetiskt och digitalt material tillgängligt.

Miljön på torget är föränderlig och följer de olika projekt som pågår. Där finns mycket material som kan användas på många olika sätt. Barnen deltar i planeringen genom samtal och utvärderingar. De är också med och flyttar möbler och material när torget ska göras om.

Barnen har tillgång till torget på olika sätt. Ibland arbetar de i sina projektgrupper och ibland blandas och möts de med andra barn, från andra grupper. 

 

Förskolans prioriterade mål detta år är: 

  • Hållbar utveckling med inriktning mot jämställdhet, mångfald, demokrati och social hållbarhet
  • Digitala verktyg och digitala medier – Unikum
  • Barns delaktighet och inflytande
  • Matematik

 

Så här kommer torget att arbeta mot förskolans mål: 

Hållbar utveckling med inriktning mot jämställdhet, mångfald, demokrati och social hållbarhet

Vad ska ske på torget och hur?

Vi kommer att arbeta med olika världar: Världar i fantasin, digitalt och i verkligheten. Hur känns det att befinna sig i olika världar? Blir man någon annan i fantasin? Vem bestämmer vem och hur jag vill vara? 

Fantasikuben: Ett gemensamt projekt med en gemensam fantasikub. När man går in där blir man vem man vill och hur man vill. Hur känns det? 

Digital teknik/green screen : Vilken värld vill du vara i idag? Hur känns det att vara där? Hur blir man där? 

 

Hur vet vi när verksamheten på torget utvecklas mot målet? 

När barnen reflekterar över hur det skulle vara att vara någon annan, på ett annat sätt, se annorlunda ut osv  

När barnen utvidgar sina roller och sätt att vara, både i lek och verklighet. 

 

Digitala verktyg och digitala medier - unikum

Vad ska ske på torget och hur?

Barnen får möjlighet att lära sig använda digitala redskap och medier på ett kreativt sätt, tillsammans med andra. De digitala verktygen ska finnas tillgängliga för barnen i lek, dokumentation, undersökande mm. 
Exempel: qr-koder till dans, bakgrunder till lek, green screen, digitalt mikroskop, kamera, film.

Med hjälp av digitala verktyg kan vi befinna oss i andra världar.


Hur vet vi när verksamheten på torget utvecklas mot målet? 

När barnen kan hantera kamera, film, qr-koder mm själva 

När de digitala verktygen berikar leken, förstärker fantasin  

 

Barns delaktighet och inflytande

Vad ska ske på torget och hur?

Möten i den lilla gruppen varje projektdag, som inledning och som avslutning. Barnen ska känna sig delaktiga i det som sker och kunna påverka morgondagen. 

Barnen ska ges möjlighet att vara självständiga i sitt val av digital lekmiljö med hjälp av qr-koder.

Skapa fantasikuben. Barnens tankar kommer att leda arbetet

 

Hur vet vi när verksamheten på torget utvecklas mot målet? 


När barnen uttrycker vad de vill (antingen verbalt, genom att visa eller genom att vi tolkar deras handlingar) och vi förändrar planerna efter barnens tankar, nyfikenhet och intresse.  

När barnen kan använda de digitala verktygen självständigt

Matematik 

Vad ska ske på torget och hur?
Lyssna efter barnens matematiska funderingar och ställa följdfrågor. 
Utmana barnen i matematiska problem och resonera med dem om olika lösningar

Hur vet vi när verksamheten på torget utvecklas mot målet? 

När barnen i ökad grad reflekterar över matematiska problem och resonerar kring dem.  

 

Bild från platsen där fantasikuben står innan vi börjar arbeta med den. Bild från maj 2022