👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik

Skapad 2021-09-25 11:19 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Rörelse och hälsa är en viktig del i arbetet med en hållbar utveckling. Vi vill att barnens skall uppleva att rörelse är något positivt och något man kan göra tillsammans med sina kompisar. Matematik och språkmålen kommer även vävas in naturligt i och med tydliga instruktioner och samarbetsövningar.

Innehåll

Nuläge

Barnen tycker om att röra på sig och det vill vi stödja.  Ett ypperligt läge att bygga vidare på och utmana det som barnen redan gör.

Skolans gymnastiksal ligger nära förskolan och många av barnen har varit där på fritiden. De pratar positivt om träningar och gymnastikstunder.

Mål

Barnen skall få testa olika samarbets- och- rörelselekar i gymnastiksalen. Vi kommer även på ett säkert sätt att introducera de olika redskapen som finns i en gymnastiksal tex. lianer, ribbstolar, mattor, plintar, bollar,

Barnen skall känna att de kan önska olika aktiviteter och även få sin röst hörd när vi utvärderar de aktiviteter som genomförts. Vill vi leka lekarna igen?

Alla barnen skall känna glädjen och lusten i att kunna röra sig tillsammans med sina jämnåriga.

Fokus är på barnen som börjar förskoleklass till hösten och att de skall känna sig trygga med att gå till gymnastiksalen. Vad innebär det egentligen att ha gymnastik? Vad kan jag förvänta mig?

Barnen skall ges tillfällen att:

¤ träna samarbete och turtagande

¤  lyssna på varandra,

¤ känna att de lyckas,

¤ följa instruktioner,

¤ utmanas och ha roligt på ett säkert sätt

¤ leka matematik- och- språkutvecklande lekar

Syfte

Skapa en lustfylld rörelsestund där man får gympa utifrån sina egna förutsättningar.

Man utmanas i att lära sig nya saker men behåller ändå känslan av att lyckas och duga som jag är. Vi tränar och lär tillsammans! 

Genomförande

De äldsta barnen på avdelningen kommer att gå tillsammans med två ansvariga pedagogen som turas om att planera varje gympa tillfälle. Barnen får komma med önskemål.

Senare under terminen får de barn som vill planera ett gympatillfälle tillsammans med en lärkompis och med stöd av pedagogerna.

Barnen påminns om vilka regler som gäller i gymnastiksalen och att vi är rädda om skolans material men även rädda om varandra.

Gymnastiken är upplagd "lika" för att alla ska känna igen sig och vara trygga med vad som ska hända.

- Samling i en ring

- Uppvärmning med eller utan musik

- Lek/ Aktivitet

- Avslappning

Vi kommer att ha med oss musik och annan rekvisita som ingår i våra aktiviteter men vi kommer också att låna redskapen i gymnastiksalen. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera det vi gör med foto/video/text. Nya moment och enskilda barns lärande kommer att dokumenteras i barnens lärlogg men även i gympa gruppens lärlogg.

Barnens egenplanerade gymnastikstunder dokumenteras på liknande sätt men med fokus på hur de tänkte när de planerade.

Ansvar

En pedagog har huvudansvaret för varje tillfälle och planerar aktiviteter.

Dokumenterar gör medföljande pedagog.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar tillsammans i arbetslaget men även tillsammans med barnen både fortlöpande och i slutet av varje termin. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18