👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan-Myran höstterminen 2021- Fruängens förskolor

Skapad 2021-09-25 21:57 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under HT-2021. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Innehåll

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena är valda i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och fysisk rörelse samt att användningen av digitala verktyg ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

 • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
 • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
 • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

En kartläggning görs i början av varje termin, av miljö samt barngruppens intressen och behov. Den ligger till grund för utformning av den pedagogiska miljön, innehållet i verksamheten samt värdegrundsarbetet kopplat till Barnkonventionen och Aktiva Åtgärder och plan mot Kränkande behandling. 

Pedagogerna är närvarande vuxna som lyssnar på varandra och barnen och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Pedagogerna är tydliga positiva förebilder, vägleder och gör barnen delaktiga i konfliktlösningar. Pedagogerna bemöter barn och vuxna med insikt om allas lika värde och kulturella identitet.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet till lika stort utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer.

Litteratur och digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Pedagogerna arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder sig av språkstödjande metoder som TAKK och PECS. Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal  och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. 

Vårat arbetssätt (hur) på Myran: 

Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön

- Grundläggande i vårat pedagogiska förhållningssätt är att vi bemöter varje barn som en unik och kompetent individ som söker mening och vill lära sig saker.

- Barnens intressen, tankar och nyfikenhetsområden ligger till grund för hur vi utformar vi utbildningen.

- Utifrån fokus i barnens livsvärldar utformar vi lärmiljöer och aktiviteter som väcker lust och intresse att fortsätta utforska och lära. 

- Vi lyssnar in barnen genom att se vart de riktar blicken, vad de väljer att göra och vilka aktiviteter de söker sig till.

- Det pedagogiska materialet på avdelningen erbjuder möjligheter och relationer. 

- För att synliggöra barnens tankar och inspirera till ett mångsidigt lärande finns fotodokumentation uppsatt i varje pedagogisk lärmiljö/vrå/rum. Dokumentationen synliggör hur materialet kan undersökas och utforskas. 

- Vi har en nyfiket och intresserat förhållningssätt inför kulturella olikheter och mångfald. Vi ser olikheter och mångfald som en viktig och berikande komponent i lärande och en betydelsefull del i att förstå ett demokratiskt förhållningssätt. 

- Barnens kompetenser, lust och behov (rättigheter) får påverka vardagssituationer och är grunden i undervisningen på Myran. 

Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra

- Den pedagogiska miljön är utformad med "rum i rummet" vilket leder till att barnen söker sig till olika miljöer och skapar samspelsmöjligheter i mindre grupper. Det leder till att barnen får ett större utrymme att uttrycka sig och bli lyssnad på och lyssna på sina kompisar. För att känna sig delaktig vill jag att någon lyssnar till och respekterar mina tankar.

- Vi iscensätter och utformar pedagogiska miljöer/stationer där barnen möts och lär i mindre grupper.

- Vi uppmuntrar och stöttar barnen i socialt samspel.

-  Vi stödjer barnen i att utveckla sin lekförmåga och lära sig turtagning, ömsesidighet och samförstånd, vilka är grundläggande komponenter i ett demokratiskt förhållningssätt. 

Att känna att man blir insläppt i leken och accepterad av andra barn är avgörande för identitetsutvecklingen och därmed för att känna sig delaktig.

 

Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

- På Myran möts barnen av en tydlig, inbjudande och kreativ lärmiljö. 

- Barnen har tillgång till en språk-rik och kommunikativ miljö. Barnen kan uttrycka sig på många olika sätt exempelvis genom bygg- och konstruktion, fantasi och låtsaslek, skapande med färg lera, sand, naturmaterial och vatten, sång, musik dans, dramatisering, ljus och ljud, böcker och sagor samt digitala verktyg.

- Materialet är placerat på hyllor i barnens höjd så att de själva kan ta fram, och ställa tillbaka, det material de vill undersöka, utforska och leka med, vilket skapar inflytande och självständighet. 

- Barnen möts av en lärmiljö som ger tillgång till böcker (upptäckter och utforskande av symboler och tecken) läsning, högläsning, samtal och olika material att kommunicera kring. 

- Vi sjunger, ramsar och lyssnar till en saga varje dag. 

 - Vi uppmuntrar barnen till att kommunicera- lyssna, berätta, beskriva, förklara och fråga varandra i såväl vardags, omsorgs- och planerade undervisningssituationer. 

 

  

ä

________________________________________________________________________________________________________ 

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

 • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
 • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
 • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel
 • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.

 

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

De uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar. 

Pedagogerna är positiva förebilder. De motiverar och organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. 

Vårat arbetssätt (hur) på Myran

- Den pedagogiska lärmiljön på Myran erbjuder flera naturvetenskapliga, matematiska och språkliga (både verbala och kroppsliga språk) utmaningar och meningserbjudanden anpassade till 1-2,5 åringar. 

- En viktig del av vårat arbetssätt är att vi pedagoger sätter ord på och bekräftar barnens göranden och matematiska, naturvetenskapliga och språkliga upptäckter. 

 

Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp

Barns matematiska tänkande utmanas medvetet och de får möjlighet att individuellt och tillsammans med sina kompisar förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande.

-I de pedagogiska lärmiljöerna,genom planerad eller spontan undervisning och omsorgs- och vardagssituationer (blöjbyten, påklädning, dukning, handtvätt etc).  "matematiserar"- reflekterar och utforskar vi:  

·     om något upplevs vara högt eller lågt, många eller få

·     upptäckande av mönster och samband (design)

·      urskiljande av likheter och olikheter

·      upptäckande av geometriska former

·      uppmärksammande av olika färger

·      jämföra saker och material i olika storlekar

·      öka och minska och dela mängder (volym och mätning) exempelvis genom utforskande av sand eller vatten.

·      uppleva tungt och lätt 

·      att bilda par (design)

·      att ordna i följd

·      att sortera och kategorisera

·      jämföra stor och liten

·      uppleva här och där (lokalisering)

·      utforska mycket och lite

·      reflektera kring före och efter (tid)

·      uppleva och undersöka temperatur

 

Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik

     För att utmana barnens tänkande om naturvetenskapliga fenomen, samband och teknik riktar vi uppmärksamheten mot naturvetenskapliga fenomen i vardagen på förskolan såsom att observera regndropparna som rinner på rutan eller vattenstrålen som klyvs av barnets hand vid handfatet.

- Vi iscensätter och arrangerar lekfulla och estetiska lärmiljöer och aktiviteter där barnen får pröva sina nyfikenhetsfrågor och hypoteser, exempelvis:

·u- utforskande av djur och växter (finns en naturhörna på avdelningen). 

·   - kemiska processer (blandningar, lösningar, olika material) (i ateljén eller vattenrum). 

·  -  fysikaliska fenomen (balans, krafter, magnetism, friktion, optik, akustik) 

·   - olika kretslopp i naturen

·    - känsla för naturen

·    - hållbar utveckling

-   - sortera och namnge 

·    - förändringar och samband (till exempel väder)

·     - samband i naturen (vatten, snö och is)

 

      Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel

- Vi använder projicering för att fördjupa och skapa roliga lärmiljöer och inspirera barnens lärande.

- Vi berättar sagor genom appen Polyglutt 

- Denna termin lär vi pedagoger oss flera digitala verktyg såsom Greenscreen och Imovie för att utöka tillgången till olika digitala verktyg på avdelningen. 

 

Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.

-  Barnen har möjlighet att ta egna initiativ till dans, musik, rytmik och rörelsestunder dagligen. 

- Vi arrangerar planerad undervisning med dans och rörelse. 

 

 _____________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande. Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.

Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går, även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat. Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Vårat arbetssätt (hur) på Myran

- Barnen har tillgång till en språkrik och kommunikativ miljö, vilken möjliggör att barnen kan uttrycka sig och kommunicera genom många olika sätt exempelvis genom bygg- och konstruktion, fantasi och låtsaslek, skapande med färg lera, sand, naturmaterial och vatten, sång, musik dans, dramatisering, ljus och ljud, böcker och sagor samt digitala verktyg.

- Vi uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. 

- Vi erbjuder kulturupplevelser på förskolan såsom dockteater, sångsamling, samlas kring böcker och erbjuder estetiska/kulturella upplevelser och i den mån det går, även utanför, exempelvis: sagostund, teater och låna böcker på biblioteket. 

- Vi läser böcker på barnens hemspråk och lär oss ord på andra språk. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18