👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målformulering och utvärdering 2021/2022

Skapad 2021-09-27 10:32 i Källdal ULNA Förskolor
Förskola
Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. I mallen beskrivs huvudmannens mål. Rektor formulerar förskolans prioriterade mål och tillsammans med SKA-representanterna skrivs syfte, målkriterier och metod. Tema/projekt utgör metoden för att nå såväl de prioriterade målen som övriga delar av läroplanen Utvärdering enligt följande: - Huvudmannens och enhetens mål utvärderas i december och april. - Månadsavstämning sker ihop med SKA representanter och rektor. - Veckoreflektion sker i arbetslagen utifrån enhetens mål

Innehåll

 

Huvudmannens MÅL: LIKVÄRDIG UNDERVISNING

Syfte: Oavsett ort, enhet eller arbetslag skall alla barn erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. (Lpfö 18 sid 7)

 

Undervisningen påverkas av pedagogernas förhållnings- /arbetssätt och förskolans miljöer

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings-/arbetssätt ska gynna ett hållbart lärande. Hållbart lärande innebär att barnen behöver få erfara samma ämnesområde på flera olika sätt. Genom att låta barnen möta ämnesområdets centrala delar på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer och genom olika arbetssätt utvecklas deras sätt att förstå områdets olika aspekter. Pedagogerna ska vara medaktiva, lyhörda och nyfikna i barnens lärande och utforskande lek. Pedagogernas förhållningssätt präglas av en tro på det kompetenta barnet.

Målen når vi genom att:

Arbeta systematiskt med begreppet likvärdighet 

• Närvarande och engagerade pedagoger 

• Erbjuda barnen att uttrycka sig genom de ”hundra språken” utifrån deras behov

• Dela in barnen i mindre grupper 

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar. Det innebär att den ska vara tillgänglig och tydlig för alla barn och inbjuda till nyfikenhet och samspel med andra samt väcka barnens lust att utforska och lära.

Målen når vi genom att:

Arbeta för att lärmiljöerna ska vara demokratiska, inkluderande, välkomnande, inspirerande, utforskande, undersökande samt bygga på en vetenskaplig grund 

• Göra barnen aktivt delaktiga i utformning av sin lärmiljö

 

 

Förskolans MÅL: Barns delaktighet och inflytande 

Syfte: (kopplat till Lpfö18)

Oavsett avdelning på Källdals förskola skall alla barn ges förutsättningar att ha inflytande över, och vara delaktiga i sin vardag. Alla barn ska erbjudas möjligheter att tillsammans med andra få reflektera över sina egna och andras uppfattningar, och kommunicera, dokumentera och förmedla uppfattningar med hjälp av olika uttryckssätt, såväl med som utan digitala verktyg. (Lpfö18, sid. 13-14).

 

Barns delaktighet och inflytande påverkas av pedagogernas förhållnings - / arbetssätt.

 

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings - /arbetssätt ska gynna barnens möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag genom att erbjuda barnen flera verktyg och tekniker för att kommunicera och uttrycka sig. Alla barnen ska få möjlighet, utifrån sin förmåga och förutsättning, att vara delaktiga i och ha inflytande över dokumentationsprocessen för att synliggöra sina egna tankar i relation till andras. Barnen på Källdals förskola ska få möjlighet att genom en hundraspråklighet förmedla uppfattningar och göra sin röst hörd kring projektmetod och av miljöerna utformning och uppbyggnad.

 

Målen når vi genom att:

• Delaktighet i reflektion och dokumentation I mindre grupper 

• Demokratisk röstning 

• Likvärdig undervisning 

• Hållbara relationer 

• Utforskande arbetssätt (utgå från barns frågor) 

• Inspirerade lärmiljöer där barnen är med i processen, därönskat material finns tillgängligt 

 

 

 

 

Reflektionsfrågor till veckoreflektionen som sker på UNIKUM: (klistra in nedanstående frågor i reflektionsverktyget och svara på dem tillsammans i arbetslaget.

• Vilket målområde hade undervisningen? Vad ville vi att barnen skulle lära sig, förmå och förstå?

• Hur organiserades och genomfördes undervisningen?

• Vad visade barnen intresse för? Hur agerade de?

• Vilka frågor, hypoteser och tankar förmedlade barnen?

• Vilka lärprocesser och förändrat kunnande ser vi hos barnen?

• Vad visade barnen att de vill lära sig mer om?

• På vilket sätt gör vi barnen delaktiga i lärprocesserna? Hur återkopplar vi/ger vi tillbaka till barnen?

• Hur utmanar/går vi vidare och stöttar barnen i att hålla ”den röda tråden” utifrån målområde?

• Koppling till vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Lpfö.

 

Tankar att fundera kring efter undervisningen: (används vid den egna reflektionen efter undervisningssituationen)

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

• Vilka observationer gjordes vad gäller barns delaktighet och vad uttryckte barnen både verbalt och fysiskt.

• Hur går du vidare utifrån undervisningen? Hur kan du vidareutveckla den så att barnen ges utmaningar och förutsättningar att få veta och lära sig mer om det de visat intresse för.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18