👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Randan 2021-2022

Skapad 2021-09-29 16:34 i Vitsippans förskola Halmstad
Förskola
Vi kommer att under läsår 2021/2022 jobba med sagan om vanten som tema. Vi kommer genom sagan skapa tillfällen där barnen ges möjlighet till att tillämpa olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Utifrån sagan kommer vi även att arbeta med begreppen gemenskap, mångfald och solidaritet. I sagan om vanten får flera olika djur plats i en vanten vilket för diskussioner vidare om gemenskap, mångfald och solidaritet.

Innehåll

Projektets/temats namn

Barns rätt till olika uttrycksformer

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

  • Skattning av Lpfö 18
  • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
  • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
  • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer

Syfte/Mål

Syfte med läsårets tema är att ge barnen förutsättningar att upptäcka och undersöka olika uttryckssätt. Detta för att barnen ska ges möjlighet att kommunicera, uttrycka sig och vara del av varandras tankar och lärande. 

Målet är att;

-Alla barn ska bli lyssnade på, få gehör för sina tankar, respektera och ta tillvara varandras olikheter. 

-Barnen ska vara delaktiga i och kunna påverka den vardag och undervisning de ingår i.

-Genom att belysa mångfald, öka förståelse för kulturella likheter och skillnader och att dessa ska ses som en tillgång.

 

Utvecklingsfråga för pedagogerna

Hur gör vi barnen delaktiga i dokumentationen? 

 

Riktlinjer i läroplanen

Övergripande mål för läsårets tema och projekt är hämtat från Lpfö 2:2:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

...förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Följande mål från Lpfö 2:1, 2:2, 2:3, är prioriterade mål, som kommer att prägla och genomsyra det övergripande målet för tema/projekt kring estetiska lärprocesser och olika uttrycksformer. Detta innebär att det är för temats utvalda mål vi kommer att prioritera att dokumentera och följa barns lärande och utveckling kring. Övriga mål från Lpfö, kommer att arbetas med och synliggöras i de dagliga vardags - rutinsituationerna samt som bakgrundsmål i temat.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1 

...öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

 

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

...sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

...respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen.

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer. Ann S. Pihlgren (2020)

Rum för lärande. Katinka Vikingsen (2020)

Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Bente Svenning (2011)

Planera och genomföra

Här beskriver vi  hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

* Tydlig struktur över dagens rutiner som möjliggör stabilitet i gruppen.

• Introducera och erbjuda material till lek och undervisning både inne och ute.

• Lättillgängligt material som uppmuntrar till självständighet.

• Erbjuda olika tillfällen för gemensamma lärande samtal i olika konstellationer. Ställa utvecklande frågor som när, hur och varför. Detta i syfte att lyssna på varandra och våga framföra sina egna tankar och åsikter samt att få möjlighet att påverka sin situation.

• Pedagogerna strävar efter ett gemensamt sätt att möta barnen som utgår från att låta barnen pröva själva och stötta där det behövs. Vi erbjuder varierad och likvärdig undervisning som anpassas efter barnens intresse och behov.

• Vi uppmuntrar till kreativitet, nyfikenhet och ett lustfyllt lärande genom ett undersökande arbets - och förhållningssätt där pedagogerna är medupptäckare i barnens lärprocesser

• Erbjuda vårdnadshavare insyn i vår verksamhet genom tex Unikum, dokumentation och samtal.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts.  

Vad ska dokumenteras? 
- Barns lärande i relation till utvalda mål.
 
Hur ska dokumentationen göras? 
Bilder, film, texter, samtal/intervjuer som speglar barns tankar och reflektioner.
 
När ska dokumentationen göras ?
-Regelbundet under projektets gång för att följa processen.
 
Vem/vilka genomför dokumentationen?
-Barn och pedagoger tillsammans vad gäller den dokumentation som speglar barnens lärande.
Pedagogerna dokumenterar i syfte att följa upp verksamheten. 
 
Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?
-Arbetslagen, arbetsgrupper samt rektor.