👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Sunnan Jutarums förskola läsåret 21-22 STRUL OCH KUL I VIDA VÄRLDEN

Skapad 2021-09-30 07:07 i Jutarums förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Pedagogisk planering Sunnan Jutarums förskola läsåret 21-22 Strul och kul i vida världen

Innehåll

STRUL OCH KUL I VIDA VÄRLDEN

Syfte/Mål

Övergripande syfte för hela förskolan

Utifrån föregående års utvärderingar ser vi att vi behöver arbeta medvetet med värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald. Vårt syfte är att barnen på vår förskola på ett utmanande och roligt sätt ska få uppleva, undersöka och utforska hur vår vardag präglas av mångfald. Vi använder såväl analoga som digitala metoder och med detta som utgångspunkt vill vi erbjuda en undervisning utifrån läroplanens alla målområden. Vi har 4 utvalda läroplansmål som vi sett att vi behöver rikta extra fokus mot utifrån föregående års utvärdering och det är följande:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Avdelningens syfte 

Sunnan har arbetat med Hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv under flera år och ser en stor vinning i att fortsätta med detta.

Vi kommer i höst ta vår utgångspunkt i Djuren på Djuris och samtala kring känslor och förmågan att sätta sig in i andras situationer. 

Vi kommer även att utgå från fokusmålen och väva in dem i undervisningen. På Sunnan har vi valt att undervisa i smågrupper, över hela dagen.  

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig bland annat på följande: 

Pedagogiska relationernas betydelse för barns utveckling och lärande (Sven Persson Malmö Högskola)

Interkulturellt arbete i förskolan -Med läroplanen som grund (Jonas Stier och Bim Riddersporre)

Digitalt meningsskapande i förskolan. (Erika Kyrk Seger)

 

Planera och genomföra

På Sunnan utgår vi från barnens erfarenheter och tar tillvara på dessa och ger dem möjlighet att lära tillsammans och av varandra och gemensamt söka efter kunskap med hjälp av våra digitala verktyg.

  

Vi delar in barnen i små åldersblandade grupper där alla barn får möjlighet att komma till tals, lyssna på varandra och reflektera både i grupp och enskilt. Undervisningen sker både ute och inne, detta för att skapa lugna och lärorika undervisningsmiljöer under hela dagen. 

 

Våra lärmiljöer skapas gemensamt med barnen utifrån deras intressen och avdelningens tema. 

 

Ni föräldrar involveras i vår verksamhet genom att delta i föräldramöte, utvecklingssamtal, Unikum och föräldraenkät, era tankar och åsikter är viktiga för att utveckla vår verksamhet.

 

Undervisning under hela dagen

I våra vardagssituationer tar vi tillfällen i akt att arbeta aktivt med våra prioriterade mål – tex matematik i hallen  (sortering, par, räkna hur många vi är, rumsuppfattning osv) Värdegrund vid måltid (Vänta på sin tur, dela med sig, talutrymme så alla blir sedda och får ta plats)

Välkomnande över hela dagen:

Vårt mål är att alla barn ska känna sig välkomna och bli personligt mötta varje dag när de kommer till förskolan. Då vi sätter stor vikt vid mottagandet vill vi att man undviker att lämna/hämta under våra måltider då vi har svårt att lämna barnen som sitter till bords. Vid restriktioner under pandemin sker det personliga mottagandet i dörren in till avdelningen efter att man som vårdnadshavare ringt på dörrklockan i tamburen.

Lek:

Den fria leken är otroligt viktig för barns utveckling och lärande och vi är närvarande pedagoger för att fånga upp intressen och stötta barnen i samspel och relationer. Vår lekmiljö ska erbjuda material som utmanar barnen i nyfikenhet och lärande och våra miljöer ska bilda ett komplement till den lekmiljö barn har i hemmet.

Måltider:

Att äta ska vara en lustfylld och naturlig upplevelse för våra barn där gemenskap och samspel får ta plats. Vi tar tillfället i akt att ha pedagogiska samtal med barnen kring hälsa och välbefinnande och även kring pågående aktiviteter barnen varit med om. Vi arbetar för att barnen själva ska våga och vilja smaka nya saker när de är redo - att smaka är frivilligt.

Tema/projekt:

Utifrån barnens intressen och erfarenheter planerar och genomför vi aktiviteter med utgångspunkt i våra läroplansmål med särskilt fokus på värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Aktiv läsning:

Att läsa böcker för våra barn är en otroligt viktig del i vår undervisning. Vi läser för våra barn i olika sammanhang och konstellationer och vi arbetar aktivt för att alla barn blir lästa för, även de som inte visar så stort intresse. Vi läser såväl fysiska som digitala böcker tillsammans med barnen och sätter stort fokus på samtalet kring böcker, tex hur barnen förstått innehållet, vilka tankar den väcker och fantasier om vad som händer sedan.

Tamburen vid ut- och ingång:

Vi tänker medvetet kring att barnen ska få tid att själva bemästra av- och påklädnad och känna tillit till sin egen förmåga. Vi uppmuntrar även barnen att hjälpa varandra för att gynna samspel och värdegrundsarbetet. För att skapa förutsättningar för detta ser vi till att det inte är för många barn i hallen samtidigt och att vi har en lugn och tillåtande atmosfär där.

Undervisning ute:

Barn erbjuds varierande aktiviteter kring läroplanens mål under veckan och vår ambition är att vi ska tänka – ”Det man kan göra inne kan man göra ute”

Under våra planeringar organiserar vi gemensamma aktiviteter där vi erbjuder alla barn att delta oavsett avdelning då vi hjälps åt att ta hand om barnen vars pedagoger har planering. Syftet är att öka samverkan och även utveckla vår utomhuspedagogik på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Den fria leken och fantasin får självklart ta stor plats när vi är ute eftersom vi har så fantastiska och varierande miljöer på vår rymliga gård. 

Vila/avslappning:

Barn som behöver sova på förskolan sover antingen inne på madrass eller ute i egen vagn då vi erbjuder båda alternativen. Barn har rätt till återhämtning och en dag med god balans mellan aktivitet och vila. Vi erbjuder en lugn stund efter lunchen så alla barn får en möjlighet att slappna av. Den lugna stunden kan se lite olika ut dag för dag tex en sagostund, avslappning till lugn musik, yoga, massagesaga och liknande aktiviteter.

Hemgång/överlämning till vårdnadshavare:

Vid slutet av dagen är det väldigt viktigt att vi tar ett tydligt avsked för att säkerställa att såväl personal som vårdnadshavare är medvetna om överlämningen – detta är en säkerhetsfråga. Det är viktigt att man har en dialog innan man går hem för att kunna lämna information och ha en samverkan förskola/hem. Många barn behöver en liten stund för att avsluta en aktivitet och gå hem, så vi försöker i den mån det är möjligt att förbereda barnen inför hemgång.

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan 18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande. 

Vårt arbete följs kontinuerligt upp  av pedagogerna och utvärderas i slutet av vårterminen. Som grund för utvärderingen ligger årets samlade uppföljningar, olika självskattningsunderlag, vårdnadshavarenkät mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18