👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GENETIK HT-21

Skapad 2021-09-30 07:58 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Biologi
DNA- livets språk och budskap.

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

 

HÄR FÅR DU LÄRA DIG
• att generna är recept på proteiner och för arvet vidare
• beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur
• hur genteknik kan användas för att behandla sjukdomar, och diskutera etiska
frågor i samband med gentester
• beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och
mikroorganismer
• förklara skillnaden mellan gammal och ny bioteknologi
• beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik,
och diskutera de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken.

 

Material

* Kapitel 10 i biologiboken

Sidorna 398-415 och TDS s.402, 409 och 415.

Sidorna 418-431 (handlar främst om genteknik).

TDS-frågorna.

* Häftet: Arvet, gener och bioteknik. (De uppgifter vi jobbat med.)

* Anteckningar och genomgångar.

Tips!

 • I slutet av pptx 1,2 och 3 finns länkar till youtubeklipp som är bra att se.
 • Sammanfattningen i slutet av varje kapitel.
 • Testa dig själv genom att göra Finalen på s.434-437.

  

Undervisningens innehåll

Under detta område kommer vi ha genomgångar i helklass, se filmer, diskutera och göra arbetsuppgifter. Vi kommer att göra kamratbedömningar och självbedömningar - då mest som muntlig respons på arbeten/ diskussioner.

Vi kommer arbeta med instuderingsfrågor efter att ha sökt information i text - även information från film - lärarledda genomgångar.

Andra delen är att vi tillsammans går igenom korsningsschema - Hur vi kan överföra ärftliga egenskaper - vi ser även här en film och ser historiskt tillbaka på forskningen - Mendel.

Tredje delen tittar vi mest på hur sjukdomar kan ärvas. Detta gör vi genom att rita släktträd och markera ett vikande/ recessivt  eller dominant - könsbundet eller icke könsbundet sjukdomsanlag. Vi kommer även att  göra beräkningar - hur är sannolikheten för vissa utfall. Det är här som vi gör dokumentationer och drar slutsatser utifrån modeller.

Vi kommer även göra en laboration där vi ska få fram DNA ur en kiwi.

Vi studerar/diskuterar genteknikens "möjligheter, löften och risker"

 

Länkar till genomgång på området:

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=0VECIMbCrdI 

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=Au0r2KffP1c

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=kEBl9MVDWHs

 

Bedömning

Formativt under arbetets gång - ta tillvara på responsen.

Prov (mer summativt i slutet av arbetsmomentet)

Laboration

Diskussioner (genteknikens möjligheter och risker)

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

genetik

biologiskt arv

arvsmassa

kromosom

gen

DNA

genom

arvsanlag

kvävebaser

protein

aminosyror

enzymer

ribosomer

kopiera

celldelning

vanlig celldelning (mitos)

reduktionsdelning (meios)

sexuell förökning

icke sexuell förökning

könskromosomer

x-kromosom

y-kromosom

enäggstvillingar

tvåäggstvillingar

dominant anlag

vikande/recessivt anlag

korsningsschema

könsbundet arv

genterapi

avel

förädling

bioteknik

genteknik

GMO (genmodifierade organismer)

diabetes

allergi

mutation

cancer

Uppgifter

 • Det gyllene riset

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi år 7-9

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **till viss del** för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt **som för** diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett **fungerande** sätt i diskussioner och för att skapa **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på **enkelt identifierbara** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på **förhållandevis komplexa** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på **komplexa** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.