👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt berättande ht -21

Skapad 2021-09-30 08:42 i 224611 Förskolan Sjötorget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Förra terminen arbetade vi med barns berättande, vi fortsätter med det men med ett digitalt berättande i form av greenscreen, skuggteater och imovie. Barnen är väldigt intresserade av sagor och berättande, de lyssnar gärna ofta och länge. De fantiserar och berättar mycket kring sina teckningar, och skapar världar och berättelser i leken. Vi vill även få in samtal om texter/boksamtal.

Innehåll

I våra observationer har vi sett följande

Förra terminen arbetade vi med barns berättande. Vi har observerat att barnen fortfarande är väldigt intresserade av sagor och berättande, de lyssnar gärna ofta och länge. De fantiserar och berättar mycket kring sin teckningar, och skapar världar och berättelser i leken. 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Barns berättande. Vi går in i ett gemensamt utforskande och lärande med barnen där vi undersöker barns berättande. Vad händer med berättandet i mötet med andra ”språk” såsom IKT, dans, måleri, teater med mera? Syftet är att ge barnen ännu fler verktyg för att de ska kunna realisera sina tankar, fantasier och de berättelser dem har. 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Genom projektet vill vi ge barnen fler verktyg att kunna få ut sina berättelser och få ta del av andra berättelser. Att få möta en mångfald av sätt att berätta på och att få prova på och bli förtrogna med dessa. Fördjupade samtal kring det lästa.

Genom projektet berättande har vi också möjlighet att nå de olika mål som finns för vårt arbete på förskolan: Alla barnen kommer att få arbeta med demokratiska värden. Gruppen är en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på. Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i undervisningsmiljöer av hög kvalitet.

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Vi vill att barnen ska få uppleva utforskandet genom meningsfulla sammanhang och därför har vi utgått från barnens intresse. Vi vill att barnen ska lära sig språk, samarbete, finmotorik, röda tråden och inte minst med källkritik. Är allt vi ser på film sant? Om barnen får skapa egna filmer får de själva vara producenter och lura ögat

.Vi vill att barnen ska få uppleva hur andra språk kan berika deras berättande. Vi vill ge dom många olika slags verktyg att kunna dela med sig sina berättelser till andra. Vi har digitala verktyg såsom BookCreator, StopMotion och GreenScreen som alla ger möjlighet att skapa berättelser. Vi har ett berättande i aktiviteter såsom lera, dans, måleri, foto, drama, teckning.

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

Hur ska vi introducera projektet för barnen? 

Vi kommer i smågrupper introducera en saga som barnen får samtala kring, samt illustrera.

Vad tar vi med oss från föregående projekt? 

Barngruppen arbetade med berättande i olika former. Vi tar med oss det till vårt nya projket. 

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Barnen har alla mött sagor och berättelser. I vårt projekt kommer vi fördjupa det begreppet och få upp ögonen för att berättelser finns i många andra områden av deras vardag i förskolan som IKT.