👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kometens fritidshem

Skapad 2021-09-30 09:32 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 SO (år 1-3)
På fritidshemmet Kometen arbetar vi med fokus på normer, gemenskap, gemensamma regler och för allas lika värde.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

Undervisning

På Kometen arbetar vi just nu med:

 • att delta i lekar i både inne-och utemiljö
 • skapande i olika former
 • samtal med barnen kring demokratiska värden, där gestaltning ibland används för att förtydliga situationer (förebyggande och uppkomna)

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Under höstterminen arbetar vi mycket med att sammansvetsa gruppen, detta gör vi bland annat genom fritidsgympan och vår utedag på Djupedalsängs konstgräsplan. 

Vi vill att barnen lär sig arbeta med olika material i de skapande momenten och vi har på Kometen tillsammans ordnat ett målarrum, där kreativiteten kan få flöda. 

Vårt mål är att barnen ska känna att fritidshemmet är en trygg och säker plats att vara på. Vi vill att alla barn ska kunna vara sig själva, få se ut hur de vill, kunna säga ifrån när något känns fel och utveckla sin förmåga att bry sig om andra. Barnen ska också lära sig att min kropp är min och att din kropp är din. Det är även viktigt att vi vuxna är bra förebilder och att barnen är det för varandra. 

Vart ska vi?

Vi kan se att barnen behöver träna på att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. I samtal märker vi att de har väldigt goda intentioner och kloka tankar och idéer. Det vi däremot behöver arbeta med tillsammans är att applicera dessa klokheter på verkliga situationer. Vi vuxna stöttar, samtalar och hjälper barnen vid uppkomna konflikter. Målet är att de så småningom ska kunna lösa dessa situationer själva, utifrån de verktyg vi tillsammans lärt oss använda.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -