👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Elektrokemi

Skapad 2021-09-30 11:06 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde om elektrokemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vet du att batteriet i din mobiltelefon är en vidareutveckling av de "zombiegrodor" som Galvani upptäckte redan på 1700-talet? Inom det här arbetsområdet kommer du att arbeta med elektrokemi och du kommer att lära dig hur elektrokemi används i vardagen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få lära dig om följande:

 • RED-OX-REAKTIONER: om ämnen som lämnar ifrån sig och ämnen som tar upp elektroner. -oxidation, -reduktion, -oädla metaller, -ädla metaller, -spänningsserien, -väteutdrivande

 • BATTERIER: red-ox-reaktioner som ger ström. -galvaniskt element, -minuspol, -pluspol, -elektrolyt, -volt, -alkaliskt batteri, -galvanisk korrosion, -offeranod

 • ELEKTROLYS: reaktioner som drivs av elektricitet. - elektroder, -anod, -katod, -galvanisering, -eloxering

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha genomgångar, instuderingsfrågor och diskussioner där du få lära dig om elektrokemi, red-ox-reaktioner, batterier och elektrolys samt hur de används i vardagen.

Du kommer att få göra laborationer samt skriva en laborationsrapport

Vi kommer att besöka vetenskapens hus där ni kommer att få prova på elektrokemi.

 

Hur du får visa vad du kan:

De förmågor jag bedömer är hur du
*samtalar (skiljer fakta från värderingar, resonerar, motiverar, beskriver konsekvenser) och diskuterar (frågar, framför och bemöter åsikter/argument)
* hur du planerargenomför, utvärdera och dokumenterar laborationer.
använder och resonerar om kemiska begrepp, modeller och teorier (med exempel,
   beskriver, förklarar, ser samband, generaliserar, föreslår åtgärder)
Förmågorna kan du visa vid muntliga genomgångar/diskussioner/prov, praktiskt arbete och försöksredovisningar.
Du kommer att få göra ett läxförhör om metaller och ett prov om elektrokemi där du också har möjlighet att visa dina kunskaper.

På laborationstillfällena laborerar vi och tränar inför nationella prov.

 

När

Tidsplan: v 36 - v 41

v36 - v 38 metaller

v39 - 41 joner och elektrokemi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Elektrokemi

E
C
A
Laboration
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laboration
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Laboration
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Laboration
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Dina kunskaper om elektrolys.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Dina kunskaper om redoxreaktioner.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Dina kunskaper om batterier.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Upptäckter och deras betydelse
Dina kunskaper kring hur upptäckten om elektrokemi har påverkat människors levnadsvillkor.
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.