👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Femlingarna höstterminen -21

Skapad 2021-09-30 13:49 i Murgrönan Örebro
Förskola
Femlingarna är en grupp bestående av förskolans äldsta barn som efter detta läsår börjar förskoleklass.

Innehåll

Var är vi?

Nulägesbeskrivning

Gruppen består av 7 barn födda -16, som nu går sitt sista år på förskolan. Gruppen kommer ha en ansvarig pedagog. Generellt är barngruppen familjära med varandra, flertalet barn har gått tillsammans på förskolan under tidigare år, utöver några fåtal barn som är helt nya i gruppen. Gruppens individer ligger på olika utvecklingsnivåer i sina kompetenser, framförallt i sitt verbala språk.

Vi strävar därefter att befinna oss i en lärmiljö med tydliga normer hur vi är mot varandra, med visuellt stöd och närvarande pedagog för att stärka upp instruktioner och övriga samtal vi har. Jag som pedagog behöver uppvisa ett klimat i vår grupp där det är OK att ta tid på sig för barnens olika uttrycksformer. Jag som pedagog behöver hela tiden vara närvarande, framförallt psykiskt för att fånga upp varje individ och bemöta dem på den nivå de befinner sig. Därför kommer vår fysiska lärmiljö vara Gullvivans stora rum, det är den plats som för tillfället känns bäst utifrån det jag beskrivit ovan.

Dessa första veckor har flertalet barn visat stort intresse och engagemang för skapande i olika former, detta är något vi kommer fortsätta med då de olika finmotoriska delarna som krävs i dessa moment är något som barnen uppvisat behov av att utveckla. Även bokstäversutseende samt dess ljud och att skriva har varit något som visat sig vara lustfyllt för barnen, detta finns redan med i grovplaneringen men som jag strävar efter att ha närvarande i samtliga moment.    

 

 

Vart ska vi?

Vad ska det leda till?

Utifrån utvecklingsplanen och läroplanens mål är förskolans roll att ansvara för att barnen inför skolstart får erfarenheter och upplevelser kring vad som kan förväntas i skolan, läroplanen beskriver att det stöd och arbetssätt som förskolans har med de barn som ska börja skolan behöver vara planerade med ett långsiktigt perspektiv. Därför har vi som mål att barnen ska uppleva en trygghet inför att börja skolan och vad som möjligtvis förväntas komma där, innehållet i våra aktiviteter ska spegla och återkoppla till skolan för att kunskapsmässigt och mentalt förbereda barnen. Målet är även att barnen ska uppleva en inre trygghet i andras närvaro, att "våga" befinna sig i sammanhang med andra. Utöver detta har vi mer kunskapsinriktade mål, vi strävar efter att ge barnen grundkompetens och förståelse inom ämnena språk, matematik, socialt samspel och naturvetenskap/NO, utifrån deras nuvarande färdigheter och förutsättningar. Målen i dessa ämnen som vi strävar efter är:

*Att barnen ska ha viss fonologisk medvetenhet, förståelse kring språkljud.

*Att barnen ska ha förståelse och viss kunskap gällande sortering, jämförelse, se skillnader och likheter samt antalsräkning.

*Undersöka vardagsteknik och naturens processer.

*Att arbeta identitetsstärkande och att samspel med andra finns närvarande under hela grupptillfället.

Vi kommer använda visuella stöd i det vi arbetar med, att jag som pedagog inte endast är närvarande fysiskt utan också psykiskt och på så vis exemplifierar det vi gör i undervisningen. Genom detta är förhoppningen att gruppens individer, oavsett vart de befinner sig i sin utveckling, upplever både delaktighet och inflytande i undervisningen.

 

 

Hur gör vi?

Planering

I arbetet med våra mål kommer vi utgå från materialet Väpplarna. I materialet finns förslag på aktiviteter och även bilagor kopplade till våra mål, i arbetet med detta kommer vi använda oss av olika metoder. Metoderna är skapande & kreativitet, genom denna metod får barnen möjlighet att öva på sin finmotorik, kunna hantera och förstå teknik de möter och kommer att möta i sin vardags och få erfara och utmana sin fantasivärld. Den andra metoder är social kompetens, det sociala samspelet ska vara närvarande under hela grupptillfället. Vi ska vara närvarande gentemot varandra, vänta in varandra och uppleva de strategier och normer som krävs i det sociala samspelet under våra aktiviteter. En tredje metod vi kommer använda oss av är delaktighet & inflytande, metoden syftar till att barnen får sina individuella behov tillgodosedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. En "medverkan" i gruppen som inte endast gäller i fysisk form. Den fjärde metoden är leken, i strävan mot våra mål kommer vi använda oss av leken. I den kan vi bland annat ingå olika i roller och på så vis ta del av andras erfarenhetsvärld, samarbete och lösa problem samt lära av och med varandra. Den sista och femte metoden som kommer användas är det systematiska kvalitetsarbetet, där Unikum är en stor del. Där kommer jag genom text och bilder synliggöra vad vi haft för aktiviteter samt syftet med dem. I utvärderandet för varje vecka kommer jag använda mig av reflektionsrutan i Unikum, där kommer jag reflektera kring lärmiljön, min roll som pedagog och de aktiviteter vi genomfört. Var 6e vecka kommer jag göra en analys av dessa reflektioner för att skapa ett tydliggörande kring vad jag behöver förändra och bibehålla i undervisningen.   

Förhållningssättet jag strävar efter att implementera i gruppen är att pedagoger och barn ger varandra tid i gehöret mot varandra, både gällande det verbala talet samt kroppsspråket. För att tydliggöra innehållet i våra aktiviteter är tanken att använda visuellt stöd. Att man litar på sig själv och sina förmågor genom att jag som pedagog ger uppmuntran, utmaning och stöd till barnen utifrån deras nuvarande utvecklingsnivå. 

Uppgifter

  • Vecka 40

  • Vecka 41

  • Vecka 42

  • Vecka 44

  • Vecka 46