👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enskede Gårds förskolor Mall för utbildningsplan 2021

Skapad 2021-09-30 14:13 i 143231 Förskolan Jösse Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Ingressen är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs mall för utbildningsplan 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket om Gemensam årsstruktur nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september)

·       Utbildningsplan (oktober-december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en utbildningsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare få ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör så här:

·         Kopiera den här mallen i PoB:en och döp den till ”Utbildningsplan 2021 förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn” (Exempel: Utbildningsplan 2021 Stureby förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen). (OBS! Detta är viktigt eftersom detta är avgörande för att kunna filtrera fram planeringen).

·         Ta hjälp av stöd och instruktioner i blå text. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta sen bort all text som är blå. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle ska ni publicera utan att tilldela planeringen.

·         Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er utbildningsplan.

·         När ni skrivit färdigt er utbildningsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp (välj Koppla till gruppen och inte Tilldela till alla) i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare.

1.    Utbildningsplanen blir klar 1/10

2.    Efter det, feedback från ledningsgruppen i reflektionsfältet i PoB:en eller via mejl senast 20/10.

3.    Därefter tilldelar ni utbildningsplanen till gruppen (välj Koppla till gruppen).

·         I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring utbildningsplanen med kopplade lärloggar.

·         Tänk på att se till så all text har samma formatering, så att inte en del ord är kursiva och andra inte.

·         Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.

·         Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.

·         Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning skriv avdelningens namn här på förskolan förskolans namn här i förskoleenhetens namn här

Använd meningarna som utgångspunkt för att skriva er utbildningsplan:

·         Beskriv kortfattat hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen med introduktionsperioden som utgångspunkt.

·         Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets reflektioner från introduktionsperioden.

  • Beskriv kortfattat vilket fördjupat lärande ni vill erbjuda barnen utifrån introduktionsperioden, formulera er övergripande om vilket förändrat lärande ni vill se i gruppen.

·         Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

·         Beskriv kortfattat hur ni synliggör ert arbete för en välkomnande förskola där vi ser mångfald som en tillgång.

  • Beskriv kortfattat hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
  • Välj ut eller fortsätt arbeta med ett fokusord och beskriv det arbetet.
  • Planera för en pulshöjande aktivitet dagligen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om lärlogg för barngruppen nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1.    Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er utbildningsplan, detta gör ni minst en gång per vecka.

Kopiera och använda gärna samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

·         Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När? Varför?

·         Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen

·         Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

2. Dokumentera i den lärlogg där ni gjort planeringen för undervisningstillfället.

·         Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör? Vilket lärande vill ni se?

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

·         Vad/hur blev det? Hur går vi vidare? Vilket förändrat lärande har vi fått syn på hos barnen? Hur vet man att barnen lär sig? Kunde vi ha gjort på något annat sätt?

 

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar för hela barngruppen som publiceras 1 – 3 ggr per vecka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här kan du infoga dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnet. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.

Arbetet med individuella lärloggar behöver ni inte lägga fokus på under utvecklingsdagen om ni inte får tid över. Det kommer vi återkomma om.

 

Men, den svarta texten ska ligga kvar..