👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurragömmans Pedagogisk planering Värdegrund läsåret 21/22.

Skapad 2021-10-01 12:58 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

 
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

  Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

  Vi vill att varje barn ska få förutsättningar och möjligheter att utveckla sin förmåga till samspel, att se sin egen och andras roll vid meningsskiljaktigheter samt att barnen känner en trygghet i sin egen identitet.

   

   

   

  2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

  Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

  Barnen kan leka med flera olika kompisar, inte alltid samma kompis.

  Barnen kan säga ifrån vid meningsskiljaktigheter och lösa konflikter.

  Barnen kan välja aktivitet utifrån eget intresse.

  Barnen visar förståelse för begreppet respekt och delaktighet.

   

   

  3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

  Dessa undervisningsmetoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

  Vi har valt att arbeta med värdegrundsmaterialet ”Vännerna i Kungaskogen”. I våra planerade undervisningstillfällen delas barnen in i mindre grupper dvs grön och gul grupp. Det är ett komplext material som vi kan använda oss av i allt vi gör. På ett lustfyllt sätt implementerar vi detta material i bla språkundervisningen, matematikundervisningen och vårt Grön flagg-arbete.

   

  4. Metodval för att följa upp effekterna

  Så här följer vi upp: 

  Lärloggsinlägg på Unikum.

  Observationer

  Samtal i grupp och individuellt.

  Filmning i den spontana leken.

   

   

  Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

  "Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

  " Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

  "Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

  Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
   Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
   Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
   Lpfö 18