👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-10-01 15:28 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
Idag har många av Sveriges barn andra modersmål än svenska. Vi vill uppmärksamma och på bästa sätt stödja barnen som går på vår förskola i deras språkutveckling och även få de att känna stolthet över sitt ursprung och sitt språk. Genom ett interkulturellt förhållningssätt ses alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Innehåll

Vad ska läras ut?

- Flerspråkiga barn ska ha möjligheten till att utveckla deras svenska språk på förskolan men också känna stolthet och kunna få möjlighet att möta sitt modersmål i vår undervisning. Vi vill att barn med annat modersmål ska känna stolthet över sitt språk och sitt ursprung. Vi vill att alla barn ska få mer kännedom om vår värld och alla länder och kulturer som vi har runt omkring oss.

- Vi ska uppmärksamma nationella minoriteter samt olika minoritetsspråk för att skapa en utvecklad förståelse för mångfalden i vårt samhälle. 

- Vi arbetar med TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Med tecken kompletterar vi vårt talade språk vilket kan gynna språkutvecklingen och kommunikationsförmågan hos barn som inte behärskar språket. Alla barn gynnas av ett kompletterat språk. 
TAKK är inte detsamma som det svenska teckenspråket, men dock ett sätt att stärka våra kommunikativa förmågor. 

Varför?

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Teckenstödet förstärker ord och underlättar barnets förståelse samt hjälper barnet att kommunicera i - och förstå olika sammanhang. 

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Sagor, sånger, ramsor och lekar ska hämtas från olika kulturer och språk.
 • Vi benämner allt med sitt riktiga namn och med korrekta meningar - vi upprepar även det vi pratar om och förstärker med kroppsspråket. 
 • Vi förstärker aktiviteter med bilder över vad vi ska göra.
 • De vardagliga samtalen och undervisningen ska i den mån vi pedagoger kan förstärkas med TAKK.
 • Personalen ska lära sig enkla fraser på olika språk för att visa engagemang och intresse för våra flerspråkiga familjer. Exempelvis kan enkla fraser synliggöras och användas i vardagen. 
 • Vi arbetar med appar som stödjer språkutvecklingen.
 • Vi arbetar minoritetsspråk och nationella minoriteter genom att uppmärksamma högtidsdagar och traditioner samt erbjuder sagor och ljudböcker på de olika språken.
 • Vi vill även ta del av våra familjers traditioner och högtider utifrån våra olika kulturer. 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Aktiviteterna planeras utifrån vårt tema och barnens tankar och intressen. Under aktiviteten dokumenterar barnen med stöd av pedagog och efter aktiviteten görs en lärlogg där barnen skapar innehållet. Barnen reflekterar tillsammans med pedagog kring det som gjorts och hur vi ska gå vidare. (Bubbeltid)

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För varje barn på förskolan. 

Av vem? 

Alla pedagoger på Havet och Bäcken har ett ansvar att dokumentera och reflektera. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18