👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fä Efterkrigstiden

Skapad 2021-10-01 15:58 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Historia
Vilken sorts värld ledde världskrigen fram till? Vilka risker och möjligheter behövde världens länder förhålla sig till efter 1945? Vad var Kalla kriget och hur utvecklades och avslutades det?

Innehåll

Konkreta mål för arbetsområdet

När vi gjort klart det här arbetsområdet kommer du kunna

 • förklara begrepp som Kalla kriget, terrorbalans och Järnridån
 • förklara hur Kalla kriget startade och avslutades
 • redogöra för Afrikas avkolonisering
 • förstå den Europeiska Unionens och Förenta nationernas framväxt
 • bättre förstå de ekonomiska och sociala skillnader vi ser mellan olika europeiska länder idag

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. 

 

Elevinflytande 

Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

Bedömning

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Fä Efterkrigstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har uppnått kunskapskravet på grundläggande/enkel nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en utvecklad nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en mycket väl utvecklad nivå.
2
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har uppnått kunskapskravet på grundläggande/enkel nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en utvecklad nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en mycket väl utvecklad nivå.
3
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har uppnått kunskapskravet på grundläggande/enkel nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en utvecklad nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en mycket väl utvecklad nivå.
4
Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har uppnått kunskapskravet på grundläggande/enkel nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en utvecklad nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en mycket väl utvecklad nivå.
5
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har uppnått kunskapskravet på grundläggande/enkel nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en utvecklad nivå.
Eleven har uppnått kunskapskravet på en mycket väl utvecklad nivå.