👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fä Lag och Rätt

Skapad 2021-10-01 16:20 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje dag begås det brott i samhället. Varför bryter människor mot lagen? Vilka blir brottslingar och hur ska samhället hantera dem? I detta arbetsområde diskuterar vi dessa och andra viktiga frågor som vad som kännetecknar en rättsstat. Vi ska också lära oss om vad som händer när lagarna inte följs från att en person blir misstänkt för ett brott till att en dom fastställs efter en rättegång och verkställs samt vilka påföljder, straff, vi har i Sverige.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetet

 

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • känna till vad som kännetecknar en rättsstat.
 • kunna granska statistik om brott och straff kritiskt.
 • analysera och förklara ur olika perspektiv varför människor begår brott.
 • redogöra för hur polis, åklagare och domstolar behandlar ett ärende.
 • reflektera över straff och påföljder, deras betydelse för den enskilde och för samhället i stort.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. 

Elevinflytande 

 

Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

Bedömning

 

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Fä Samhällskunskap Lag och rätt

Samhällskunskap

Nivå 0
Når ej målen för arbetsområdet
Nivå 1
Godtagbar nivå
Nivå 2
God nivå
Nivå 3
Utvecklad nivå
Kunskapskrav 1
Kunskaper
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan ännu inte undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver ännu inte enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven ännu inte använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav 2
Resonemang
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver ännu inte enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Kunskapskrav 7
Demokrati
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och kan ännu inte visa detta genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Kunskapskrav 8
Källor
Eleven kan ännu inte söka information om samhället och då använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt eleven kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.