👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2021-10-03 16:39 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Syskonreligionerna
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle som är präglad av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Skriftlig pedagogisk planering

Syskonreligionerna år 5 HT 2021

Nationella och Övergripande mål;

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt*, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder.

Fokusförmågor/syfte:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

  • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Centralt innehåll:

  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen, islam, judendom, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser.

  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället. 

  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

  • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Genomförande:

Genomgång av Kompisrådets vår-enkät 2021

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi läser, diskuterar och reflekterar över syskonreligionerna

Vi kommer att beröra följande områden:

Heliga skrifter, texter, symboler

Heliga platser och rum

Betydelsefulla personer och gudar

Levnadsregler

Efter gemensamma genomgångar där eleverna antecknar får de sedan i pararbete göra en presentation på sin Chromebook som sedan ska redovisas inför klassen som en muntlig presentation med hjälp av fakta som de sökt i olika källor  och bilder från presentationen.

*Elevinflytande och delaktighet:

(utifrån elevgruppens intresse, erfarenhet och föreställning och låta eleverna bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform)

 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum , ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom syskonreligionerna.

Eleven kan göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna redogöra muntligt och skriftligt de viktigaste dragen i de olika religionerna så som symboler, heliga rum, skrifter.

- kunna redogöra för olika begrepp.

- muntligt och skriftligt kunna återge likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Du kommer att få ett skriftligt prov 

Fortlöpande hur aktiv du är i gemensamma gruppdiskussioner och klassrumsdiskussioner

Hur delaktig du är i ditt grupparbete och hur ni har arbetat med er presentation om syskonreligionerna inför er muntliga redovisning 

IUP

 

Dokumentation/Utvärdering:

Dokumentation sker i form av egna anteckningar och stenciler

Dokumentation sker genom att arbetena sparas på Chromebooks i Classroom.

När arbetsområdet är slut kommer alla elever att få göra en muntlig utvärdering.

Analys: 

Ansvarig pedagog: Inger Nilsson

Byskolan, Södra Sandby

 

Datum: 17/8 2021