👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 NA21b

Skapad 2021-10-03 16:20 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Här läggs bedömningar för kursen Svenska 1.

Uppgifter

  • Motiv och myter

  • Diskuterande uppsats - språksociologi

Matriser

Sve
Referat

E
+
C
+
A
Aspekt 1
Du kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I ditt arbete tillämpar du grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I ditt arbete tillämpar du grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Samma som C
Ny aspekt
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Sve
Romanläsning med läslogg

Rubrik 1

E
+
C
+
A
Läsning
Eleven kan översiktligt återge innehållet i ett skönlitterärt verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i ett skönlitterärt verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i ett skönlitterärt verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Reflektion
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Skriva
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Sve
Argumenterande tal

E
+
C
+
A
Framförande
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör elev med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör elev med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör elev med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen är urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och stil
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Åhörarkontakt
-
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt
Presentationstekniskt hjälpmedel
Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Sve
Debattartikel

Bra
+
Bättre
+
Ännu bättre
Argumentation
Du uttrycker din åsikt om debattämnet du valt och framför några argument, vilka delvis styrks med bevis.
Du tar upp tre eller flera relevanta argument för din tes och styrker dessa tydligt med bevis. Du bemöter också motargument.
Din argumentation är slagkraftig och/nyanserad genom att du tar upp tre eller flera relevanta och välutvecklade argument för din tes och styrker dessa tydligt med bevis. Du bemöter också något tänkt motargument på ett nyanserat vis.
Användning av källor
Du stödjer din argumentation med hjälp av någon källa. Källhänvisning finns om än inte helt fullständiga.
Du stödjer delar av din argumentation med hjälp av relevanta källor. Källorna anges korrekt i den löpande texten.
Du stödjer delar av din argumentation med hjälp av relevanta källor, så att de tydligt bidrar till att höja textens trovärdighet. Källorna anges korrekt och smidigt i den löpande texten.
Disposition
Din debattartikel är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom delvis fungerande styckeindelning och att inledning och avslutning finns.
Din debattartikel är tydligt strukturerad genom följande kännetecken: - tydlig inledning där din åsikt, tesen, tydligt framgår. - tydlig avslutning där argumenten och tesen upprepas. - rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad. - De olika delarna binds samman genom exempelvis bindeord, återkopplingar eller underrubriker.
Din debattartikel är dessutom väldisponerad genom följande kännetecken: - god balans mellan olika delar - en engagerande inledning och övertygande avslutning - rimlig styckeindelning, som är korrekt markerad.
Språk
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer och språkriktighet.
Ditt språk är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet att övertyga, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Ditt språk är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet att övertyga, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar, exempelvis i form av väl valda retoriska stilmedel.
Helhetsintryck
Din debattartikels innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett debattinlägg på en webbplats eller tidning för ungdomar.
Din debattartikels innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar som debattinlägg och kan utan ytterligare bearbetning publiceras som ett debattinlägg på en webbplats eller tidning för ungdomar.
Din debattartikels innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar utan vidare bearbetning väl som ett debattinlägg.

Sve
Motiv och myter - GRUPPARBETE

Rubrik 1

E
+
C
+
A
Innehåll
Du och din grupp tar upp några likheter och skillnader mellan texter och film i temat och resonerar översiktligt om dessa.
Du och din grupp tar upp flera likheter och skillnader inom ert tema och för välutvecklade och utförliga resonemang.
Innehållet ger dessutom nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat och texter/filmer ni valt. Resonemangen innehåller också ett allmänmänskligt perspektiv.
Disposition
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 10 min.
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 10 min.
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika delar.
Språk
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan för stor ansträngning.
Språket är relativt ledigt, dvs. ni talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Språket är ledigt, dvs. ni talar - inte läser. Stilen är väl anpassad till situationen, dvs formell och korrekt samtidigt som samtidigt sådan att den passar publiken.
Ny aspekt
Framförandet
Framförandet sker med viss säkerhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras så att informationen i stort når fram.
Ni etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det hjälpmedel som ni använder stöder och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och ni har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Ny aspekt
Helhetsbedömning
Instruktionen följs. Anförandet är till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till gruppens temabearbetning.
Anförandet är anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till gruppens temabearbetning.
Anförandet är väl anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till gruppens temabearbetning.

Sve
Språksociologi

E
+
C
+
A
Aspekt 1
Språklig variation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talar och kommunikationssituation. Samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talar och kommunikationssituation. Samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt utifrån några perspektiv om attityder till några olika former av språklig variation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talar och kommunikationssituation. Samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt utifrån flera olika perspektiv om attityder till flera olika former av språklig variation.
Ny aspekt
Skriva
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Ditt språk är är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet.
Ditt språk är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet.
Ny aspekt
Disposition på texten
Din text är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom delvis fungerande styckeindelning och att inledning och avslutning finns.
Din text är tydligt strukturerad genom följande kännetecken: - tydlig inledning - rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad. — De olika delarna binds samman genom exempelvis bindeord eller återkopplingar.
Din text är dessutom väldisponerad genom följande kännetecken: — god balans mellan olika delar — en engagerande inledning och sammanfattande avslutning — rimlig styckeindelning, som är korrekt markerad.