👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Sagornas värld

Skapad 2021-10-04 09:41 i Färentuna förskola Ekerö
Förskola
Syfte – varför är kunskapen bra för människan? Att få en förståelse för källkritik, ett källkritiskt tänk hos barnen, vad är sant? Är det rimligt? Man behöver förmågan och förståelsen att vara källkritisk i vårt datoriserade samhället.

Innehåll

Mål – Vilka läroplansmål?

Detta är en större planering för vårt projekt med många läroplansmål som delas upp i lärloggar. 

Intressen – Hur kan ni använda er av barnens intressen i undervisningen?

Barnen har ett stort intresse för sagor och berättelser, att hitta på och att använda fantasin, rollekar.

Det finns en nyfikenhet i gruppen på vad som är sant och inte sant. 

Dom gillar att skapa och att hitta på berättelser. 
Det finns ett stort intresse att arbeta med lärplattan.

Förståelse/förmågor – Vad för kunskaper ska barnen lära/utveckla?

Dom ska få en förståelse för vad som är sant och inte sant, upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Öva sin förmåga att berätta. 
Få en förståelse för att vara källkritik och vad är rimligt.

Utveckla sitt intresse för bokstäver och skapande. 

Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler 

Ska få utveckla sin fantasi, berättande, föreställningsförmåga och lusten att leka och lära

Få utveckla sin förmåga att arbeta i grupp och lyssna på varandra, ta hänsyn. 

Utveckla sin förmåga på att ta eget ansvar

Utveckla sitt talspråk och ordförråd 

Öva på sin finmotorik 

Utveckla sitt ansvarstagande  

Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera 

Utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, 

 

Dokumentation - Hur ska barnens lärande/utveckling dokumenteras och synliggöras för barnen?

Vi kommer att skapa sagor i små arbetsgrupper i en app, där barnen kommer att kunna titta på varandras arbeten och reflektera över och ge feedback. 
Vi gör tankekarta i början och i slutet av projektet om vad en saga är som vi sen sätter upp på vägen för att synliggöra kunskapen dom fått. 

 

Utvärdering – Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Genom att ställa metakognitiva frågor till barnen:

Vad tänkte du i början ? vad tänker du nu?

Vilka metoder/strategier använde du/ni?

Hur har din tanke påverkats?

Vem påverkade dig?

Vad lärde du dig?

Kan du lära av något misstag?

Vad kan du ta med till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18