👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling- Sopsamlarmonster

Skapad 2021-10-05 09:49 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Med materialet Sopsamlarmonster arbetar vi på ett lärorikt och lekfullt sätt med hållbar utveckling. Detta genom olika sopsamlarmonster som hjälper barnen att källsortera på ett fantasifullt och spännande sätt. Att källsortera är ett enkelt val som kräver en liten insats och som leder till en stor skillnad för vår planet!

Innehåll

Innehåll

 

Saltkråkans yngrebarnsgrupp, planering för år:  2021/2022 Hållbar utveckling- Sopsamlarmonster!

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Vi har utifrån kartläggningen observerat att barnen visar ett genuint intresse av att lära och är måna om att göra rätt, såsom att plocka upp skräp på marken och slänga i soptunnan på förskolans utegård. Vi vill således ta tillvara barnens entusiasm och skapa en tidig medvetenhet och ett intresse för vår miljö och för ett hållbart samhälle. 
Vi ska tillsammans med barnen skapa oss en större förståelse och väcka en nyfikenhet kring källsortering, och på så sätt ge barnen en grundläggande kunskap om hur sopor ska sorteras så att de kan återvinnas och bli något nytt. Genom att barnen får kunskap om källsortering kan vi skapa medvetna och engagerade "källsorteringshjältar" som blir ambassadörer både hemma och på förskolan. 
Med materialet Sopsamlarmonstren vill vi på ett lekfullt och lustfyllt sätt arbeta med hållbar utveckling. Detta genom olika sopsamlarmonster som hjälper barnen att källsortera på ett fantasifullt och spännande sätt. Att källsortera är ett enkelt val som kräver en liten insats och som leder till en stor skillnad för vår planet!

Generativ fråga

Vad är sopor?

Mål ur Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Utvärderingskriterier

Förskolan har ett uppdrag att ge eleverna ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att förstå hur deras egen livsstil har betydelse. "En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig."

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 • Kommunicerar och visar barnen ett intresse för sortering av sopor?
 • Kommunicerar och visar barnen en förståelse för begreppet sortering?
 • Kommunicerar och visar barnen en förståelse för att det finns olika sorters sopor?

Kännetecken

Kommunicerar och visar barnen ett intresse för sortering av sopor?

 • Barnen visar en nyfikenhet och deltar aktivt i de aktiviteter som rör källsortering.
 • Barnen visar ett intresse för våra olika sopsamlarmonster.
 • Barnen visar på eget initiativ att de vill hjälpa till att plocka upp skräp i naturen eller i vår inomhusmiljö. 
 • Barnen visar kunskap på, vad de ska göra om de hittar skräp på förskolan.

Kommunicerar och visar barnen en förståelse för begreppet sortering?

 • Att barnen, genom uppmaning från oss eller en kompis börjar att sortera, i samband med att de hör ordet sortera.

Kommunicerar och visar barnen en förståelse för att det finns olika sorters sopor?

 • Barnen placerar olika material/ sopor i "rätt" monsterkärl.
 • Att barnen i olika miljöer och/eller situationer uttrycker verbalt eller med kroppsspråk om var papper, plast, mat etc. hör hemma.

Barnens förståelse

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur viktigt det är med källsortering och återvinning. Genom att skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. 

Förmågor

Utveckla sin metakognitiva förmåga.

Vi vill att de ska få öva sig i att kunna tolka, värdera, ha omdöme om och reflektera kring, lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang, samt välja mellan olika strategier.

 

Barnens intresse, initiativ och behov

 

Barnens intresse för att slänga skräp och hålla ordning blir utgångspunkt i temaarbetet för hållbar utveckling och Sopsamlarmonstren!

Vidare tar vi barnens intresse för fordon i beaktande och introducerar sopbilen som en viktig komponent i arbetet med sopsortering. 

För att starta upp en gemensam process och väcka nyfikenhet och intresse kommer vi försöka synliggöra och använda oss av barnens olika erfarenheter och kunskaper. Genom att fånga upp och utgå från det vill vi skapa ett engagemang, där en lust och nyfikenhet kan få växa. Vi vill att deras erfarenheter och nyfikenhet ska skapa det sammanhang vi ska befinna oss i för att göra det begripligt och hanterbart.

Vi vill att barnen ska få arbeta med temat på ett varierande sätt där fokus läggs på att barnen är delaktiga i processen. Genom att de får vara delaktiga i processen vill vi att de ska kunna utföra, upptäcka och utforska med hjälp av sig själva och varandra.

För att främja alla barns lika rättigheter till likvärdig utbildning, kommer det materialet som presenteras samt miljön att anpassas utifrån alla barns enskilda behov och förutsättningar att delta.

Pedagogernas förhållningssätt

Genom att inta ett utforskande förhållningssätt vill vi skapa sammanhang som gör att barnen vågar prova olika lösningar och strategier. Vi vill att deras intressen och nyfikenhet ska få leda in dem i nya möten. Vi vill uppmuntra barnen till att använda hela sin förmåga och att använda sig av varandras förmågor för att gå in i nya processer och för att använda och utforska nya material. Vi vill motivera barnen till att utvidga sina referensramar genom att de känner en trygghet i att de förstår vad vi arbetar med. Vi vill bjuda in till reflektion och låta reflektionen vara tillgänglig och levande i vår verksamhet. Detta för att skapa möjligheter för barnen att få syn på sitt eget lärande men också för att vi ska kunna se var barnen befinner sig i processen och hur vi ska kunna utmana och vara medupptäckare.

Nyckelord:

Medforskare - På vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation?

Scaffolding – Utmana utifrån varje barns enskilda behov och förutsättningar

Öppna frågor – Vilken typ av frågor ställer jag? Behöver det alltid finnas ett givet svar?

Närvarande – På vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation?

Hur vad och när dokumenterar vi

Hur: Digital dokumentation i form av; film och foto för att fånga upp både ljud och aktivitet. Publicering på Unikum. Vi kommer föra anteckningar med penna och papper och barnens alster kommer synliggöras i miljön i form av väggdokumentation. 

 

Vad: Dokumentationen ska synliggöra tankar och reflektioner som sker under aktiviteterna för att kunna se vad som händer hos barnen och vilka effekter undervisningen ger. Det kan vara spännande att dokumentera samma aktiviteter eller experiment flera gånger för att få syn på processen som har startat hos barnen. Dokumentationen ska fånga upp barnens kunskap om ämnet för att möjliggöra för dem att få syn på sitt egna lärande.

Vi behöver dokumentera samspelet inför och under aktiviteterna för att säkerställa att alla barn har lika möjlighet att delta utifrån sina behov. Dokumentationen behöver synliggöra barnens reflektioner för att kunna ta tillvara och bygga vidare på deras erfarenhet och låta dem skapa en tillit till sin egen förmåga.

 

När: Dokumentationen sker i både planerad- och oplanerad undervisning. 

 

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat

Vår ambition för höstterminen 2021 till vårtermin 2022 är att bedriva ett aktivt miljöarbete med fokus på hållbar utveckling. Detta genom olika sopsamlarmonster som hjälper barnen att källsortera på ett fantasifullt och spännande sätt. Att källsortera är ett enkelt val som kräver en liten insats och som leder till en stor skillnad för vår planet!

Vi kommer att aktivt jobba med sex sopsamlarmonster - där varje monster samlar på en fraktion/ kategori av sopor. Monstren kommer att introduceras successivt en efter en där vi låter barnens intresse styra vilka monster vi lyfter först samt vilka aktiviteter vi kopplar till monstren. Monstergänget består av 19 olika figurer, men vi har valt att följa rekommendationerna för förskolan att börja med de 6 vanligaste monstren. Dessa är: 

 • Plastis; Är en kreativ skapare som samlar på plast. 
 • Pappis; Är matematikern som tar hand om alla våra pappersförpackningar.
 • Kompostina; Är natur och kretsloppskunnig som vill ha matrester. 
 • Metallika; Står för Integritet och värdegrunder och samlar på metall. 
 • Flamman; Är rörelseexpert och gillar allt brännbart avfall. 
 • Prassel; Är språkkunnig och samlar på gamla tidningar. 

Förberedelse: Lärmiljöerna är en viktig förutsättning för att barnen ska få möta lärområdet under hela dagen. Vi skriver ut material från internet (www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster) kopplat till sopsamlarmonstren och använder bilderna för att utforma vår inne- och utomhusmiljö för att skapa förutsättningar för barnen att möta samt inspireras att utforska materialet.

Vi introducerar monstren under vår gemensamma samling med barnen och berättar att vi ska jobba med sopsamlarmonstren för att lära oss mer om återvinning och hur vi ska göra för att vår jord ska må bättre. Vi presenterar de sex olika monstren efter namn och visar dem i form av stora bilder som barnen får undersöka, utforska och samtala om. Vidare låter vi barnens intresse få styra vilket monster vi startar upp arbetet med.

Vi vill att sopsamlarmonstren ska vara levande i verksamheten under hela dagen. Vi har därför valt att ha våra återvinningskärl lättillgängliga och synliga för barnen på avdelningen. Detta för att skapa förutsättningar att bedriva ett aktivt miljöarbete både under planerad aktivitet men även vid spontana situationer för ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling.

För att öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan har vi planerat att dagens stjärna kommer få möjlighet att vara veckans "Källsorteringshjälte" som innebär att hen får följa med till förskolans återvinningsrum för att sortera sopor. 

Vi planerar för flera undervisningstillfällen varje vecka med aktiviteter kopplade till de olika sopsamlarmonstren.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva samt utforska källsortering med sopsamlarmonster genom en mängd olika estetiska uttrycksformer såsom, sång, dans, lek, bild samt genom sagans fantastiska värld. Vi vill att barnen ska få möta texter och bilder på olika sätt både via digitala medier som exempelvis "Polyglutt" men även på ett mer klassiskt vis genom böcker i dess fysiska form.

Vidare kommer vi tillsammans med barnen utföra olika experiment med fokus på skräp i naturen samt skapa ett mer upplevelsebaserat lärande genom rörelse och dans med hjälp av olika uppdragskort och material såsom danssjalar. Syftet med aktivitetskorten är att barnen ska få möjlighet att lära sig att ta instruktioner, utveckla sin motorik, koordination och tränas i sin kroppsuppfattning. Detta för att forskning visar på att barn lättare tillägnas kunskap när de får aktivera både kropp och knopp. 

Vid rutinsituationer agerar vi tillsammans med barnen som medupptäckare och stöttar, vägleder, visar, frågar och låter barnen sortera skräp som vi använt i vår vardag på förskolan. Exempelvis vart ska det tomma mjölkpaketet sorteras? Vart slänger vi bananskal och vår äppelskrutt som blev över vid förberedelserna för fruktsamlingen?

En del skräp kommer vi att återanvända i skapande lärprocesser. Istället för att slänga allt kan vi ta tillvara på dem och lära barnen om återbruk. Någons skräp kan bli vår skatt!! 

Vi planerar att arbeta i mindre grupper, för att barnen lättare ska kunna komma till tals och bli delaktiga i processen. Tanken är att barngruppen delas i två med ca. 6-7 barn i vardera grupp för de olika undervisningstillfällena. 

Vi vill skapa förutsättningar för en variation av undervisningsstoff men även ge rum för repetition, då det är viktigt att ge yngre barn utrymme för att undersöka, erfara och bearbeta sina nya kunskaper och erfarenheter samt hålla dem levande genom lek. 

 

Uppföljning och analys av arbetets gång

Analysen av dokumentation/observationerna är till för att rätta till riktningen och korrigera saker i undervisningen. Hjälpa oss att välja fortsatt väg

 

Utvärdering och Analys av resultat

I utvärderingen ska vi kunna redogöra för hur vi har kunnat bidra till barnens lärande, alltså själva undervisningens förmåga till måluppfyllelse.

  

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vi får inspiration och material från olika sociala medier såsom Facebook och Instagram samt läser in oss på materialet på hemsidan; www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18