👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk ht 2021

Skapad 2021-10-06 06:56 i Förskolan Eken Östhammar
Fokusområde språk.
Förskola
Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I oktober, november och december kommer vi att ha fokus på läroplansmålen som handlar om språket.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få ett ökat ordförråd.
 • Att barnen ska få lära flera tecken (TAKK) som stöd till det talade språket
 • Att barnen ska få en ökad språklig medvetenhet.
 • Att väcka barnens intresse för skriftspråket. 

Aktivitet/metod

 • Högläsning och boksamtal för alla barn - Veckans bok.
 • Samla ”nya” ord vi kommer i kontakt med.
 • Leka med ord: rim och ramsor, sammansatta ord.
 • Bygga ord, "vilken bokstav/språkljud börjar ordet på?"
 • Synliggöra bokstäver och ord för barnen på avdelningen och ute på gården.
 • Introducera bokstäver genom att titta på ”Bästa bokstaven” från UR på samlingen.
 • Veckans tecken på avdelningen.
 • Skapa sagor tillsammans med olika föremål som stöd och/eller via appen ”PuppetPals”.
 • Att vi vuxna aktivt låter barnen "bada i språket", dvs. sätter ord på vad barnen gör. Och då också använda ord som t ex absorbera tillsammans med ”suga upp” och prata om friktion i rutschkanan osv.
 • Språklek för de äldsta barnen genom strukturerade språksamlingar enligt Bornholmsmodellen 3 ggr/vecka

 

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. November och december ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar språket. Vi arbetar utefter boken och metoden Bornholmsmodellen som forskningen visar förbättrar barnens läs-och skrivinlärning senare i skolan.

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamhet
 • samling
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).

Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 • Varför blev det som det blev? 
 • Vad lärde jag mig?
 • Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
 • Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
 • Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
 • Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.          

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18