👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Trollen HT -21

Skapad 2021-10-06 14:53 i 014671 Förskolan Oddegården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Trollen är en aktiv grupp med många nyfikna barn som ställer mycket spännande frågor. Vi arbetar mycket med språk, matematik, naturvetenskap och fysisk aktivitet.

Innehåll

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande 

Språk 
 
* Barnen utvecklar en förståelse för TAKK som ett stöd i kommunikation. 
* Barnen utvecklar sitt språk genom att få ett större ordförråd och ordförståelse samt utveckla sin kommunikativa förmåga att uttrycka sig.  
* Barnen utvecklar ett intresse för sakprosa, bilderböcker och högläsning. 
 
Naturvetenskap, matematik och teknik 
 
* Barnen utvecklar förståelse och nyfikenhet för årstidernas förändringar samt en större kunskap om växt och djurliv i närmiljön. 
* Barnen utvecklar förståelse för båda analog och digitala verktyg i verksamheten. 
* Barnen utvecklar förståelse och nyfikenhet för matematiska och naturvetenskapliga system/begrepp. 
* Barnen utvecklar insikt och nyfikenhet för hållbar utveckling.

 
Fysisk aktivitet 
 
* Barnen utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga.  
* Barnen utvecklar medvetenhet och glädje i fysiska aktiviteter. 
* Barnen utvecklar förståelse för balansen mellan aktivitet och vila.

 
Barnens inflytande 
 
* Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter. 
* Barnen utvecklar förståelse att alla människor är lika mycket värda. 
* Barnen utvecklar en insikt om sitt eget lärande. 
* Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar. 
 

Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden 


* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 
* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 
* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.  
* Förskollärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila. 
* Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper. 

Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 • Vi har schemalagda och väl planerade aktiviteter.
 • Vi har barnryggsäckar som vi tar med till skogen som innehåller bland annat fakta- och bilderböcker om djur och växter samt lupp-burkar, förstorningsglasdjur och kikare.
 • Vi uppmärksammar och har olika aktiviteter för att ge barnen en förståelse för likheter och skillnader bland växter, geometriska former samt uppdragskort med matematiska begrepp
 • Vi lämnar vår gård nästan varje dag. Då vi utforska vår närmiljö vilket består av olika parker, skogen och andra aktiviteter som bland annat Idrottslekis.
 • Organiserad rollek vid cykling utanför gården.
 • Organiserade lekar på gården och i parken.
 • Vi organiserar och instruerar olika rörelseaktiviteter både på gården och i de parker vi vistas.
 • Vi delar barngruppen i mindre grupper för att var och en ska kunna komma till tals utifrån sin förutsättning.
 • På våra promenader placerar vi barnen två och två för att bygga upp nya relationer mellan dem. 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 • Vi har schemalagda och väl planerade aktiviteter.
 • Vi har bibliotek med litteratur på olika språk där böckerna är placerade i barnens nivå.
 • Vi använder digitala verktyg för att få förståelse för programmering.
 • Vi utvecklar tillgängligheten i miljön genom att placera materialet i barnens höjd.
 • Vi har olika slags material för bygg och konstruktion. 
 • Vi har skrivbordet.
 • Vi har delat in barnen i två grupper. De äldre barnen sitter vid skrivbordet med olika skriv och rituppgifter. De yngre barnen spelar spel med olika bilder och sammansatta ord för att utveckla sitt ordförråd.
 • Vi har två organiserade vilor. 

Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen
 

·         Vi är ett arbetslag som är engagerade och medvetna om hur man når målet. 

·         Vi använder fria och styrda lekar som verktyg i undervisningen. 

·         Vi är medforskande pedagoger som ger barnen möjlighet att hitta svar på sina frågor.  

·         Vi har en tydlig organisation. 

·         Vi lyssnar på barnen. 

·         Vi reflekterar över det barnen säger och gör.

·          Vår betydelse som pedagoger där vi stöttar barnen i deras utveckling och lärande genom vår nyfikenhet, lust och glädje att lära nytt. Vi är verktygen som coachar och guider barnen i deras försatta lärande.

·         Vi uppmärksammar konflikter. Vi vill att alla barn ska utveckla sitt språk, få en starkare självbild och få tron på att varje barn ska tänka 'Jag kan'. Vi finns där för varje barn att stötta. 

·         Vi pedagoger är närvarande och vi ser alla barn.  

·         Vi finns stöttande i konflikter. Genom att vi stöttar dem till att hitta lösningar.  

·         Vi fångar upp och samtalar med barnen. Vi låter barnen utforska och upptäcka. 

 

Aktiviteter/Tema kopplat till målbilden 


Utevistelse
 

Förskolan har som uppdrag att utbildningen ska "planeras och genomföras på ett   sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation." (Lpfö 18, s.7) 

Barnen på Trollen får uppleva mycket närmiljön och vi har en bra planerad struktur med olika aktiviteter: 

* Rörelseaktiviteter på gården och i närmiljön.

* Promenader där vi samtalar med barnen. De får lära sig olika trafikregler och vi samtalar om saker som vi ser; bland annat vägskyltar, bilmärken, växter, fåglar och symboler.
* Samling, ute på gården, innan vi går iväg. Där samtalar vi om dagens aktiviteter, ”väder och vind”, veckodag, datum och månad (kopplat till årstid).
 

Här bor jag 
Inom detta tema vill vi skapa samhörighet i gruppen genom att utgå från något som alla barn, och pedagoger, har gemensamt. Samtidigt hamnar varje barn i fokus när var och en får visa vägen till sitt eget hus och berätta för oss andra om det och sina tankar runt det. Detta blir ytterligare ett sätt att lära känna varandra och bidrar samtidigt till att förstärka känslan av tillhörighet och gemenskap. 

Genom detta tema utvecklar barnen sin identitet och känner trygghet i att berätta om sitt hem för sina kamrater.

Utifrån detta tema utmanar vi även föräldrarna genom att de tillsammans med sina barn ska bygga upp sitt hus med hjälp av en mjölkkartong, papper, pennor och lim/tejp. Detta är en uppgift vi brukar ha på en workshop, men pga. pandemin kommer barnen och föräldrar göra detta hemma för att sedan ta tillbaka den till förskolan.

Kroppen
Inom detta tema vill vi skapa samhörighet i gruppen genom att utgå från något som alla barn, och pedagoger, har gemensamt – en kropp.

Genom detta tema vill vi att varje barn ska få en större kroppsuppfattning, rätt benämning på
kroppsdelar, kroppens olika sinnen samt kroppens och organens olika funktioner.

I detta tema kommer vi kommer vi göra experiment. Vi kommer läsa faktaböcker och annan sakprosa.

Kamratskap och eget ansvar
Detta tema innebär att vi fokuserar på kamratskap och barnens eget ansvar. Vi uppmärksammar och uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och göra varandra glada.

Vi pratar om att vi är vänliga mot varandra och om man tar ansvar för sina egna handlingar att om man gjort någon ledsen ska man säga förlåt. Målsättningen är att förlåtet är en handling och en reflektion för att man förstår vad man gjort och varför det blev som det blev, att man förstår sin del i en konflikt.

Vi vill uppmärksamma barnen på att vara en bra kompis och hur det känns i kroppen när man är man är snäll och hur man ska vara med andra.

Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

* Bilder
* Pedagogiskt material
* Reflektionsprotokoll
* Genom kontinuerlig dokumentation för att utveckla vårt och barnens tankesätt till samtal. Vi använder oss ha Ipaden och telefonen där vi tar bilder på det barnen gör och dokumenterar det. Sedan kommer vi lägga upp detta blanda annat på väggar inne på avdelningen men också i skolplattformen på varje barns lärlogg.