👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MAGNOLIA HT2021

Skapad 2021-10-07 09:25 i 014541 Förskolan Barnkullen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Temat -Hållbar utveckling(social, miljömässig och ekonomisk)

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 Vi vill att

SPRÅK

 • Barnen  använder alla sina språk i dagliga verksamhet samt integrera modersmål
 • barnen  uttrycker sig verbalt, lyssnar på,  följer och förstår innehållet i sagor eller film, diskuterar, återberättar, drar slutsats, argumenterar osv
 • barnen använder sig utav teckenstöd vid behov i kontakt med oss eller kompisarna
 • Barnen är intresserade av skriftspråk t.ex att känna igen sitt namn även att kunna skriva sitt namn

 

NATURVETENSKAP MATEMATIK OCH TEKNIK

 • barnen förstår att insekter är djur och att de är levande varelser
 • Barnen förstår vad en insekter är för något
 •  Öka barnens medvetenhet om hur  årstiderna påverkar insekternas livscykel
 • Barnen utforskar, upptäcker, och undersöker och få kunskap om vad insekter behöver  för att överleva
 • barnen utforska och upptäcka hur bina och andra insekter rör sig och bärs av luften
 • barnen ökar kunskap om hur bina hjälper blommor, djur och vi människor
 • barnen använder sig matematiska begrepp
 • Energiagenterna: Barn ska förstå vad energi kommer från

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

 • Barnen utvecklar deras förmåga i empati för allt levande
 • Barnen får ökat kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Barnen kan sätta ord på sina tankar, känslor och säga till vad de vill eller inte vill
 • Barnen ska känna sig trygga att prata om sina känslor.
 • barnen visar empati till andra och hur de kan hjälpa andra när de är t.ex ledsna, arga, glad , besviken
 • Barnen ska kunna känna sig fria att pröva och öva olika aktiviteter

 

FYSIK AKTIVITET OCH HÄLSA

 

 • Barnen förstår vikten av att röra sig både ute- och inomhus
 • Barnen ska öka sin förståelse om nyttigt mat

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 Vi kommer att vistas ute i skogen eller i närmiljön för att utforska naturen i stora grupper eller små.

Vi vill ge barnen en organiserad lärmiljö ute på gården tillsammans med andra avdelningar då vi inte tar ut cyklarna eftersom vi strävar av att ha cykel fria dagar 3 gånger i veckan. Samt att ha dans och musik ute som en val möjlighet för barnen att aktivt röra sig.

 

Planera aktiviteter och ordna material som vi tar till skogen eller annan närliggande närmiljö som tex. En ryggsäck med  papper, tuschpennor, förstoringsglas, dessutom så kommer vi försöka att ha samlingar ute i skogen/närmiljön.

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Material kopplat till temat är tillgängliga  och i barnens höjd– böcker på olika språk, pussel, spel, omklädningsmaterial, leksaksinsekter, stenar, pinnar, musik och dramamaterial.

Introducera olika slags tidningar i olika genrer. 

 

Vi synliggör barnens arbete på väggarna och hyllor för att ge barnen möjlighet att prata och reflektera tillsammans, med oss pedagoger och vårdnadshavare.

 

Vi kommer att ha Bilder med QR-koder på väggarna

 

Naturmaterial finns och används i undervisningen

 

Rollhörna - Introducera mer naturmaterial och återvinningsmaterial.

Ljudböcker och digital verktyg finns och tillgängliga och i barnens höjd

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Under rutiner, planerade aktiviteter, samlingen, fri leken, ute på gården, utflykt -  Vi ger barnen möjligheter och uppmuntrar och stödjer barnen att ta initiativ, pröva och öva. 

Vi kommer att se till att vi är medlekare och medforskande både inom -och utomhus.

 

Att vi alltid har i åtanke att barnens inflytande och delaktighet är viktigt i undervisningen. Dessutom kommer vi att se till att föräldrar är delaktiga i verksamheten, genom lärloggar, nyhetsbrev och hemuppgifter.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 • Temat -Hållbar utveckling: (social, miljömässig och ekonomisk): Vi fortsätter med projekt Insekter med fokus på Bin. Med temat kommer vi att jobba med:

Digitala verktyg: Vi kommer att använda digitala verktyg under alla aktiviteter. Vi kommer att titta  på filmer och sånger och lyssna rytm. Barnen kommer att uppmuntras att fotografera och  dokumentera tillsammans, Skapa i Pi collage samt använda QR-koder.

Språk och delaktighet och inflytande.

Vi jobbar med "Lilla boken om samtycke: är det okej med dig?" av Åsa Karsin. Vi har högläsning av boken, tittar på bilder tillsammans och samtalar om boken i smågrupper. Boken har även handledning för oss pedagoger för att hjälpa barnen att sätta ord på sina tanka och funderingar gällande samtycke.

För att ge barnen möjlighet att uttrycka sig kommer vi att använda skapande och olika uttrycksformer- spela teater/rollspel, musik och dans, måla/rita och berätta, gör egna berättelser, Klipp o klistra, skapa med lera, återvinningsmaterial, naturmaterial.

Vi kommer att uppmuntra barnen att skriva och rita i sitt häfte eller rita och berätta och vi hjälper dem skriver vad de säger. För att stötta barnens flerspråkighet och göra vårdnadshavare delaktighet kommer vi att skicka barnens språkhäfte med övningar hem

5 åringar: Vi kommer att jobba med Väpplarna för att på så sätt integrera alla ämnen.

Naturvetenskap, Matematik och Teknik

 Vi kommer att läsa både skönlitteratur och faktaböcker om insekter och även tema böckerna om bin och humlor. Vi kommer också att titta på filmer och sjunger sånger om insekter.

Utforska insekter: Fakta om olika insekter - Vi kommer att prata om dessa insekters livscykel, rita, måla.

 

Fysik: Jobba med våra utvalda naturvetenskaps verb med barnen-  (Flyga och sväva)

 

Vi kommer att jobba med återvinningsmaterial när vi skapar i vårt projekt om insekter.

 

Med matematik: Jobba med kategorisering, sortering, jämförelse, antal osv av insekter

 

Energiagenterna- aktiviteter för 5åringar: Barnen kommer att lära sig om kärn, vatten, vind -solkraft samt vad är hållbar utveckling och hur kan vi människor spara på energi. 

 

 

Fysisk och hälsa

 

Aktiviteter om mat och hälsa - varje vecka.

Dans, musik och rörelse: Promenader och lek i närmiljön,  och dans aktiviteter i lekhallen varje fredag

 

Idrottslekis: Idrottslekis för 5åringar varje vecka där dom får prova på olika idrottsaktiviteter.

 

Mat och hälsa 

Välj grönsaker att jobba med varje månad i huset – Barnen får möjlighet att använda alla sinnen för att lära känna grönsaker

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 Språk och delaktighet och inflytande.

Barnen visar och ger empati och respekt gentemot varandra

Barnen uttrycker sig och kommunicera med varandra i leken.

Om barnen har tagit till sig och förstått innebörden av vad samtycke är gentemot sig själva samt dom andra barnen. 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

 • Pedagogisk dokumentation: Mer kunskap om att dokumentera och följa upp barnens utveckling i skolplattformen/OneNote och lär loggar
 • Mer kunskap om hur man utforska tillsammans med barnen
 • Använder mer teckenstöd
 • Använda oss av ett mer nyanserat språk

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Matematik och naturvetenskap/teknik