👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-10-07 09:44 i Pilgården Dibber Sverige AB
Hållbar utveckling
Förskola
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Hållbar utveckling förklarat i Brundtland-rapporten, FN 1987) Hur kan barnen utveckla sitt ekologiska medvetande genom ett utforskande arbetssätt? Hur möjliggör vi undervisning för en hållbar framtid? Vi har valt att arbeta med hållbar utveckling.

Innehåll

Hållbar utveckling

Syfte 

Syftet med Hållbar utveckling är att barnen ska ges förutsättning till att utveckla sin förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Att vi tillsammans ska ta första stegen i lärprocessen och utvecklingen till ett mer hållbart förhållande till vår värld, där generationer efter oss skall få leva vidare.

Mål

Målet är att barnen ska få en förståelse och delaktighet när det gäller hållbarhet och lägga grund för den fortsatta lärprocessen.

Vi kan se hållbar utveckling i dessa tre områden:
Social hållbarhet:

Alla är lika mycket värda
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
Att få utveckla sin identitet och känna sig trygga i den,
Att det finns medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet.
Självtillit
 
Ekonomisk hållbarhet:
 Hushålla med våra resurser
Återanvändning 
Vara aktsamma med vårt material samt miljön vi befinner oss i. 
Minska vårt svinn

                                                                  

 Ekologisk hållbarhet:

Öka förståelse för naturens olika kretslopp

                                                                                  Var kommer maten ifrån?

                                                                                 Vad är en kompost? 

                                                                                Vad behöver en växt för att leva? 

            Värna om djuren och naturen

 

Hur ska vi arbeta med detta?

Under hösten ska vi  lägga fokus på den sociala hållbarheten genom att till exempel introducera barnkonventionen. Den ekologiska hållbarheten kommer fortsätta ta plats i naturen på våra utflykter men också inne på förskolan genom odling och plantering av olika grönsaker, frukter och växter. Den ekonomiska hållbarheten genomsyrar hela förskolans verksamhet i allt från matsvinn till pärlhalsband. Vi uppmärksammar och reflekterar tillsammans med barnen genom spontana och planerade undervisningstillfällen. 

Under vårterminen ska vi satsa på att skapa vi-känsla i gruppen genom gruppstärkande aktiviteter så som gemensamma lekar, upplevelser och samtal m.m. Vi ska studera höstens skiftningar i naturen. Vad som händer utanför fönstret och i naturen. vad har vi för närmiljö med syfte att skapa en vilja att ta hand om miljön. Vi ska besöka  återvinningsstationer i området, för att se även hur barnen reagerar på nedskräpning i naturen och på gatorna. Vid matsituationer samtalar vi om matsvinn men också om vad är det faktiskt vi äter och var maten kommer ifrån. Kan ta maten ta slut? vad händer då med oss människor? 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18