👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling: Vatten

Skapad 2021-10-07 19:25 i Lönnebo förskola Eslöv
Förskola
Vatten skapar reaktioner hos oss på olika sätt. Vi vill lyfta barns reaktioner på vatten och samtidigt göra de uppmärksamma på värdet av att ha tillgång till vatten.

Innehåll

Bakgrund och syfte: 

På en promenad upptäckte barnen en fontän som sprutade vatten och det ledde till många reaktioner från barnen och nyfikenheten på vattnet väcktes.

Syftet med vårt tema är att se hur vi kan ge en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vill lyfta vattnets betydelse för oss människor och visa barnen vad det kan användas till i vår vardag.

Aktivitet och metod:

Varför? Vi har observerat barnen och upptäckt ett stort intresse för vatten.

Vad? Genom att göra barnen uppmärksamma på var det finns vatten och hur vi ska ta tillvara på det för en hållbar utveckling.

Hur? Vi ska tillsammans med barnen upptäcka var det finns vatten, inne och ute. Tillsammans ska vi undersöka, experimentera och uppleva vatten på olika sätt och i olika former. 

Vem? Barnen deltar i helgrupp eller i mindre grupper i den befintliga undervisningen.  I undervisningen medverkar förskollärare och barnskötare på avdelningen.

Var? Utomhus på gården eller på olika platser i Löberöd. Inomhus på förskolan.

När?  Under barnens vistelsetid på förskolan genom planerade undervisningstillfällen och när spontana tillfällen uppstår.

Dokumentation: När vi utövar vår undervisning med barnen kommer vi som dokumentation ta bilder, anteckna händelser och filma. Bilder kommer att användas för att reflektera med barnen och förmedla vår undervisning till föräldrarna.

I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån Aaron Antonovskys begrepp KASAM- Känslan Av SAMmanhang från den salotogena teorin. Det handlar om att vara delaktig i ett sammanhang som är meningsfullt, begripligt och hanterbart.
På barnens nivå i förskolan ser vi pedagoger det som vår uppgift att barnen ska lära sig olika saker, vara tillsammans och växa i en miljö som genomsyras av KASAM- begreppet. Det ska enligt teorin leda till god hälsa och ett mindre stressfylld liv.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18