👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp En komikers uppväxt v. 41-43

Skapad 2021-10-08 17:33 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer under ett par veckor att läsa den skönlitterära boken ”En komikers uppväxt” av den svenske författaren Jonas Gardell. Vi kommer att träna på att läsa högt för varandra, att förstå bokens innehåll samt att tolka och analysera budskap, språkliga drag och berättarperspektiv.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer under ett par veckor att läsa den skönlitterära boken ”En komikers uppväxt” av den svenske författaren Jonas Gardell. Vi kommer att träna på att läsa högt för varandra, att förstå bokens innehåll samt att tolka och analysera budskap, språkliga drag och berättarperspektiv.

Innehåll

 Lpp En komikers uppväxt v. 41- 43

Vad? Vi kommer under ett par veckor att läsa den skönlitterära boken ”En komikers uppväxt” av den svenske författaren Jonas Gardell. Vi kommer att träna på att läsa högt för varandra, att förstå bokens innehåll samt att tolka och analysera budskap, språkliga drag och berättarperspektiv.                   

Varför?

Kopplingar till läroplan

·     Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·     Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·     Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Det här kommer du att få undervisning om (Kopplingar till läroplan):

Sv  7-9

·       Läsa och skriva - Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

·       Tala, lyssna och samtala - Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

·       Berättande texter och sakprosatexter-  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

·       Berättande texter och sakprosatexter - Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Hur? Arbetssätt och arbetsgång

 Under arbetet kommer ni att få läsa boken främst på egen hand. Vissa lektioner kommer ni att få höra Jonas Gardell läsa eller högläsning av läraren och ibland kommer ni att få turas om att läsa högt inför varandra i helklass samt i mindre grupper. Under lektionerna kommer vi ha genomgångar och klassamtal som ska tjäna som en vägledning för hur ni ska gå till väga för att analysera boken. Ni kommer även att bli indelade i par och grupper där ni diskuterar olika frågor från boken. Ni kommer under läsprojektets gång att redovisa minst en gruppdiskussion för klassen.

 Du får ett läsbeting varje vecka. Se lässchema nedanför!

 Bedömning

Allt ni gör under lektionerna används som underlag för bedömning.

Teams-uppgift utifrån olika frågeställningar som blir det huvudsakliga underlaget för bedömning. Lämnas in senast den 30/10 v. 43

 

Lässchema

v.41 Fredag 11/10   – du ska ha läst fram till s. 81 (kap.31)

v.42 Fredag 18/10 – du ska ha läst fram till s. 161 (kap. 66)

v. 43 Fredag 25/10 - du ska ha läst fram till s. 242 (kap.104)

OBS!! Teamsuppgiften lämnas in senast den 30/10 v. 43

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Läsa och analysera skönlitteratur

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter