👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa 1-3

Skapad 2021-10-10 15:19 i Nolskolan Ale
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång både för individen och samhället.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Undervisningen och de förmågor vi övar

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. Tillsammans med detta kommer vi arbeta med elevernas förmåga att samarbeta, ta ansvar, kommunisera, ta intiativ och känna självtillit.

Detta kommer bland annat att göras genom att vi har:

- Rörelse till musik
- Lekar
- Bollekar
- Motoriska grundformer såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
- Samtal kring upplevelser av ex regler, samarbete, självtillit, ta ansvar, kommunicera, ta intiativ, uppvärmning, avslappning och säkerhet.
- Simundervisning
- Uteaktiviteter och känna till allemansrättens grunder.
- Orientering efter enklare kartor i närmiljön.
- Följa instruktioner/säkerhet
- Hälsa - hur kan man påverka sin hälsa och förebygga skador.

Sammanfattningsvis kommer undervisningen i Idrott och Hälsa att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga
-Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
-Planera och praktiskt genomföra idrottslektioner för andra elever
-Samtala kring idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
-Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott & hälsa skolår 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Musik och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Jag kan skapa egna danser och rörelser till musik och lära ut dessa till andra.
Motorisk träning
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna tex springa, hoppa, klättra, rulla, krypa, åla.
Jag kan med kontroll delta i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna. Tex redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Jag vågar prova nya saker)
Jag behärskar olika motoriska färdigheter och sammanfatta grundformer. Tex springa, sätta avstamp och landa jämnfota i en följd.
Jag behärskar olika motoriska färdigheter och sammanfatta grundformer i kombination med redskap.
Simning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning.
Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma på grunt vatten.
Jag kan simma på djupt vatten i mag- och ryggläge.
Jag kan simma i mag- och ryggläge. Jag kan flyta på rygg. Jag simmar minst 50 meter.
Friluftsliv
Jag deltar aktivt i uteverksamheten i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag förstår och följer allemansrätten
Jag visar hänsynstagande och medvetenhet om säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
Jag kan använda mig av enkla kartskisser, tex skattkartor.
Jag kan hantera och rita enkla kartor tex klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera i känd skog genom att använda karta.
Hälsa
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter ( tex jag är trött och svettig)
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (Tex jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)
Jag kan samtala om vad som påverkar min hälsa.
Jag förstår och försöker leva efter mina kunskaper genom att tänka på kost, motion och sömn.
Jag kan förklara olika hälsoaspekter för andra.
Rörelse och lekar
Jag deltar i lekar och spel såväl inomhus som utomhus i lämplig klädsel.
Jag kan tillviss del följa regler vid olika lekar och spel.
Jag kan följa regler vid olika lekar och spel samt tar ansvar för mitt handlande.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och bidrar till andras utveckling.