👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stureby Förskolor mall för Utbildningsplan 2021

Skapad 2021-10-10 15:50 i 143141 Förskolan Kotten Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september)

·       Utbildningsplan (oktober-december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Verksamhetens kärnuppdrag

Inom Stureby förskolors utbildning utgår från förskolan Lpfö 18. Vilket innebär att vår utbildning präglas av ett arbetssätt i vilket omsorg, fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet.

 

Stureby förskolor ska bedriva en likvärdig pedagogisk verksamhet med hög kvalitet som ska utveckla varje barn på den nivå de befinner sig. Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och styrdokument som gäller för förskolan. Vi ska ge barnen god omsorg med trygghet och närhet och förutsättningar där varje enskilt barn får möjlighet till att utvecklas. Vi har ett uppdrag som belyser varje barns goda kunskaper och förutsättningar.

Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en utbildningsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare få ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör så här:

·      Kopiera den här mallen i PoB:en och döp den till ”Utbildningsplan 2021 förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn” (Exempel: Utbildningsplan 2021 Stureby förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen). 

·      Ta hjälp av stöd och instruktioner i blå text. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta sen bort all text som är blå. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast eller publicera utan att tilldela planeringen.

·      Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er utbildningsplan.

·      När ni skrivit färdigt er utbildningsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp (välj Koppla till gruppen och inte Tilldela till alla) i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare. 

·      I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring utbildningsplanen med kopplade lärloggar.

·      Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.

·      Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.

·      Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

 

Utbildningsplan för avdelning skriv avdelningens namn här på förskolan förskolans namn här i förskoleenhetens namn här

Använd meningarna som utgångspunkt för att skriva er utbildningsplan:

·       Beskriv kortfattat hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen med introduktionsperioden som utgångspunkt.

·       Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets reflektioner från introduktionsperioden.

·       Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

·       Beskriv kortfattat hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

       I arbetet med utbildningsplanen är det viktigt att de aktuella delarna ur läroplanen, verksamhetsplanen och era utvecklingsområden från förskoleundersökningen blir synliga. 

Stycket till vårdnadshavare om lärlogg för barngruppen nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er utbildningsplan.

 Kopiera och använda gärna samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

·      Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När? Varför? 

·      Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen

·      Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

2. Dokumentera i den lärlogg där ni gjort planeringen för undervisningstillfället.

·      Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör? 

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

·      Vad/hur blev det? Hur går vi vidare?

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar för hela barngruppen som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

 

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här kan du infoga dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnet. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.